AD ProLine CitroFoam
search
  • AD ProLine CitroFoam

AD ProLine CitroFoam

439 kr
Inkl. moms 1-5 dagar

På mindre än några minuter täcker man enkelt ett helt lastbilsekipage med effektivt rengörande skum som sedan hänger kvar och löser upp smutsen.

Välj volym:: 5L
Kvantitet
I Lager

På mindre än några minuter täcker man enkelt ett helt lastbilsekipage med effektivt rengörande skum som sedan hänger kvar och löser upp smutsen. CitroFoam är ett högskummande alkaliskt tvätt/avfettningsmedel som lämpar sig för tvätt av såväl fordon som fasader eller andra ytor. Löser vägdamm, sot, pigmentsmuts och avlägsnar effektivt insekter. Kan också användas som bilschampo.

Bruksanvisning
Applicera ett tunt lager med hjälp av skumapplikator. Låt verka ca 2-4 minuter. För bästa effekt spola sedan ytan nedifrån och upp.

Titta på filmen om hur du använder CitroFoam här.

Tekniska data
Löslighet i vatten   Lättlösligt 
Färg                       Gul 
Lukt                        Citron 
Densitet (kg/m3)    Ca 1,06 
pH i koncentrat       Ca 12,4 
Kokpunkt                100°C 
Lagring                   +15°C – +25°C


FARA

Signalord: FARA

Klassificering:

Frätande (Kategori 1), H314
Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer (Kategori kronisk 3), H412

Ämne: NATRIUMMETASILIKAT PENTAHYDRAT

Faroangivelser

H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon
H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer

Skyddsangivelser

P102 Förvaras oåtkomligt för barn
P280 Använd skyddshandskar och skyddskläder samt ögonskydd eller ansiktsskydd
P301+P330+P331 VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning
P303+P361+P353 VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten eller duscha
P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja
P310 Kontakta genast läkare
P501 Innehållet och behållaren lämnas till auktoriserad avfallshanteringsanläggning

Andra faror

Denna produkt innehåller inte några ämnen som bedöms vara ett PBT- eller vPvB-ämne

Kommentarer (0)
Det finns inga kundrecensioner just nu.