AD ProLine Kallavfettning Premium
search
  • AD ProLine Kallavfettning Premium
  • AD ProLine Kallavfettning Premium

AD ProLine Kallavfettning Premium

1 219 kr
Inkl. moms 1-5 dagar

Kallavfettning Premium är ett emulgerande kallavfettningsmedel med mycket bra lösningsförmåga. Lämplig för rengöring av fordon och maskindelar starkt nedsmutsade av exempelvis asfalt, tjära och fett.

Välj volym:: 25L
Kvantitet
I Lager

Kallavfettning Premium

Medelaromat

Kallavfettning Premium är ett emulgerande kallavfettningsmedel med mycket bra lösningsförmåga. Lämplig för rengöring av fordon och maskindelar starkt nedsmutsade av exempelvis asfalt, tjära och fett.

Egenskaper
Kallavfettning Premium innehåller ett effektivt emulgatorpaket vilket ger produkten en extremt bra förmåga att väta på olika ytor och därmed kraftigt öka lösningsförmågan. Dock blir effekten bäst vid applicering på torr yta. Produkten är medelaromatisk och har därför en relativt kraftig egendoft. Genom den emulgerande egenskapen blir sköljningen med vatten mer effektiv.

Oljeseparering
Produkten separerar snabbt från vatten. 

Bruksanvisning
Spraya på med lågt tryck och låt verka ett par minuter. Skölj sedan med vatten. Vid behov eftertvätta med AdProLine® Vaxschampo. 

Dosering
Produkten används outspädd.

Tekniska data

Färg              Klar vätska
Densitet         Ca 0,83        
Aromathalt    Max 17%
Flampunkt     Ca 65°C
Lagring          +15°C – +25°C


FARA

Signalord: FARA

Klassificering:

Aspirationstoxicitet (Kategori 1), H304
Irriterar ögonen (Kategori 2), H319
Specifik organtoxicitet - upprepad exponering (Kategori 1), H372
Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer (Kategori Cron 3), H412

Ämne: KOLVÄTEN, C10-C13, N-ALKANER, ISOALKANER, CYKLISKA, AROMATISKA (2-25%)

EUH066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor

Faroangivelser

H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation
H372 Orsakar organskador genom lång eller upprepad exponering
H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer

Skyddsangivelser

P102 Förvaras oåtkomligt för barn
P280 Använd ögonskydd
P301+P310 VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN
P331 Framkalla INTE kräkning
P405 Förvaras inlåst
P501 Innehållet och behållaren lämnas till auktoriserad avfallshanteringsanläggning

Andra faror

Denna produkt innehåller inte några ämnen som bedöms vara ett PBT- eller vPvB-ämne

Kommentarer (0)
Det finns inga kundrecensioner just nu.