AD ProLine Kallavfettning Extra
search
  • AD ProLine Kallavfettning Extra

AD ProLine Kallavfettning Extra

288 kr
Inkl. moms 1-5 dagar

Kallavfettning Extra är ett emulgerande kallavfettningsmedel med mycket bra lösningsförmåga. 

Välj volym:: 5L
Kvantitet
I Lager

Kallavfettning Extra är ett emulgerande kallavfettningsmedel med mycket bra lösningsförmåga. Produkten har extra tillsatser som ökar effekten samt gör produkten mer snabbverkande än andra lågaromatiska kallavfettningar. Lämplig för rengöring av fordon och maskindelar nedsmutsade av exempelvis asfalt, tjära, fett och dylikt.

Egenskaper
Kallavfettning Extra innehåller ett effektivt emulgatorpaket vilket ger produkten en extremt bra förmåga att väta på olika ytor och därmed kraftigt öka lösningsförmågan. Till skillnad från traditionella kallavfettningsmedel fungerar Kallavfettning Extra också mycket effektivt vid applicering på våta ytor. Produkten är lågaromatisk vilket innebär att den endast har en liten egendoft som medför en bättre arbetsmiljö för brukaren. Genom den emulgerande egenskapen blir sköljningen med vatten mer effektiv.

Oljeseparering
Produkten separerar snabbt från vatten. 

Bruksanvisning
Spraya på med lågt tryck och låt verka ett par minuter. Skölj sedan med vatten. Vid behov eftertvätta med AdProLine® Vaxschampo.

Dosering
Produkten används outspädd.

Tekniska data
Färg              Klar vätska
Densitet        Ca 0,83       
Aromathalt    Max 0,5%
Flampunkt     Ca 65°C
Lagring          +15°C – +25°C


FARA

Signalord: FARA

Klassificering:

Aspirationstoxicitet (Kategori 1),
H304 Irriterar ögonen (Kategori 2), H319

Ämne: KOLVÄTEN, C11-C14, N-ALKANER, ISOALKANER, CYKLISKA, <2% AROMATISKA

Faroangivelser

H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation

Skyddsangivelser

P102 Förvaras oåtkomligt för barn
P280 Använd ögonskydd
P301+P310 VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN
P331 Framkalla INTE kräkning
P405 Förvaras inlåst
P501 Innehållet och behållaren lämnas till auktoriserad avfallshanteringsanläggning

Andra faror

Denna produkt innehåller inte några ämnen som bedöms vara ett PBT- eller vPvB-ämne

Kommentarer (0)
Det finns inga kundrecensioner just nu.