AD ProLine Mikroavfettning
search
  • AD ProLine Mikroavfettning

AD ProLine Mikroavfettning

310 kr
Inkl. moms 1-5 dagar

Avfettningsmedel lämpligt för rengöring av starkt nedsmutsade fordon, motorer, verkstadsmaskiner mm. 

Välj volym:: 5L
Kvantitet
I Lager

Egenskaper
Mikroavfettning är en kombination av alkalisk- och petroleumbaserad avfettning. Produkten innehåller emulgatorer som på ett unikt sätt binder lösningsmedlet till vatten, vilket gör att man får både den alkaliska effekten och petroleumets effekt. Med AdProLine® Mikroavfettning kan du ersätta traditionella kallavfettningsmedel. Produkten är speciellt lämplig när man bara vill använda en produkt.

Bruksanvisning
AdProLine® Mikroavfettning spädes med vatten 1:1–1:10, beroende på nedsmutsningsgrad. Observera att produkten p.g.a. hög koncentration är mycket svår att skölja av vid användning i koncentrerad form. Applicera produkten genom att spruta på med lågt tryck. Låt verka 2-5 minuter och skölj därefter noggrant med vatten. Kan även användas i bad för manuell rengöring eller maskintvätt. Tvätta aldrig i starkt solsken och låt aldrig produkten torka in innan den sköljs av med vatten.

Tekniska data
Färg                        Klar
Form/konsistens     Vätska        
Lukt                         Låg egendoft
Löslighet i vatten    Vattenlöslig
Kokpunkt                >100°C
Flampunkt               >120°C
pH                          ~9
Densitet (kg/m3)     Ca 1,0
Lagring                  +15 – +25°C.


VARNING

Signalord: VARNING

Klassificering:

Irriterar ögonen (Kategori 2), H319

Allvarligaste skadliga effekterna:

Kan vara korrosivt för metaller. Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

Ämne: KOLVÄTEN, C11-C14, N-ALKANER, ISOALKANER, CYKLISKA, <2% AROMATISKA, 2-PROPYLHEPTANOLETOXILAT

Faroangivelser

H319 Orsakar allvarlig ögonirritation

Skyddsangivelser

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård
P102 Förvaras oåtkomligt för barn
P264 Tvätta händerna grundligt efter användning
P280 Använd ögonskydd
P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja
P337+P313 Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp

Andra faror

Denna produkt innehåller inte några ämnen som bedöms vara ett PBT- eller vPvB-ämne

Kommentarer (0)
Det finns inga kundrecensioner just nu.