AD ProLine APL 100 TVÄTT
search
  • AD ProLine APL 100 TVÄTT

AD ProLine APL 100 TVÄTT

332 kr
Inkl. moms 1-5 dagar

Kraftfull högalkalisk avfettning med många användningsområden såsom motortvätt, maskintvätt, verkstadsgolv, ladugårdar, hydraularmar osv.

Välj volym:: 5L
Kvantitet
I Lager

APL 100 TVÄTT
Kraftfull högalkalisk avfettning med många användningsområden såsom motortvätt, maskintvätt, verkstadsgolv, ladugårdar, hydraularmar osv. Löser effektivt fett, olja, sot, proteiner osv.

Egenskaper
Ett mycket kraftfullt alkaliskt avfettningsmedel med högt pH-värde. Fungerar utmärkt även på våta ytor. Innehåller biologiskt nedbrytbara tensider. 

Bruksanvisning
Används med stor försiktighet och testa alltid på en liten yta först. Skall spädas med vatten. Spruta på med lågtrycksspruta, låt sedan verka i 3-10 minuter beroende på vilken yta som ska behandlas samt nedsmutsningsgrad. Spola sedan med högtryck, bäst effekt nås med användning av varmt vatten.

Varning
På grund av det mycket höga pH-värdet är det viktigt att ALLTID använda skyddsglasögon vid hantering av denna produkt.

Blandningsförhållande
Tvätt APL 100  blandas med vatten. 
Normaltvätt                      1:10
Svår rengöring                  1:2

Dosering        
Lågtrycksspruta                 1:1 - 1:25 
Manuell rengöring              1:10 - 1:100 
Högtrycksagg. injicering     2 - 10%


FARA

Signalord: FARA

Klassificering:

Frätande (Kategori 1B), H314 Irreversibla effekter på ögat (Kategori 1), H318

Allvarligaste skadliga effekterna:

Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon .

Ämne: ALKOHOLER C9-C11, ETOXILERADE, NATRIUMHYDROXID, NATRIUMMETASILIKAT PENTAHYDRAT

Faroangivelser

H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon

Skyddsangivelser

P102 Förvaras oåtkomligt för barn
P260 Inandas inte dimma, ångor eller sprej
P280 Använd skyddshandskar och skyddskläder samt ögonskydd eller ansiktsskydd
P301+P330+P331 VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning
P303+P361+P353 VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten eller duscha
P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja
P310 Kontakta genast läkare
P405 Förvaras inlåst
P501 Innehållet och behållaren lämnas till auktoriserad avfallshanteringsanläggning

Andra faror

Denna produkt innehåller inte några ämnen som bedöms vara ett PBT- eller vPvB-ämne

Kommentarer (0)
Det finns inga kundrecensioner just nu.