Kombi Delta Grön
search
  • Kombi Delta Grön

Kombi Delta Grön

1 885 kr
Inkl. moms 1-5 dagar

Delta Grön är ett alkalisk rengöringsmedel för mild men effektiv rengöring av fordon och verkstadsgolv.

Välj volym:: 25L
Kvantitet
I Lager

Delta Grön är ett alkalisk rengöringsmedel för mild men effektiv rengöring av fordon och verkstadsgolv.

Applicera, låt verka och spola av med högtryck.

Dosering: 3-10% i vatten beroende på användningsområde.

Innehåller: 
Kaliumhydroxid

Delta Grön uppfyller Kemikaliesvepets miljökrav och finns på deras lista. Länk

Hållbarhet 12 månader. Förvaras frostfritt, ej i direkt solljus.


FARA

Signalord: FARA

Ämne: KALIUMHYDROXID

Faroangivelser

H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon

Skyddsangivelser

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård
P102 Förvaras oåtkomligt för barn
P280 Använd skyddshandskar och skyddskläder samt ögonskydd eller ansiktsskydd
P301+P330+P331 VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning
P303+P361+P353 VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten eller duscha
P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja
P310 Kontakta genast läkare
501 Innehållet och behållaren lämnas till auktoriserad avfallshanteringsanläggning

Andra faror

Denna produkt innehåller inte några ämnen som bedöms vara ett PBT- eller vPvB-ämne
Klassificeringen av produkten som "frätande" har utförts med hänsyn till det extrema pH-värdet.

Kommentarer (0)
Det finns inga kundrecensioner just nu.