Herobiol Eco
search
  • Herobiol Eco
  • Herobiol Eco

Herobiol Eco

3 326 kr
Inkl. moms 1-5 dagar

Svanenmärkt vegetabiliskt kallavfettningsmedel för borttagning av svårlösliga oljeföroreningar, asfalt, vägsalt etc på fordon och motorer. Utmärkt som förtvättmedel i biltvättanläggningar. Användbar på våta ytor samt anpassat för nordiska vinterförhållanden.

Välj volym:: 25L
Kvantitet
I Lager

Användningsområde

Svanenmärkt vegetabiliskt kallavfettningsmedel för borttagning av svårlösliga oljeföroreningar, asfalt, vägsalt etc på fordon och motorer. Utmärkt som förtvättmedel i biltvättanläggningar. Användbar på våta ytor samt anpassat för nordiska vinterförhållanden.


Produktfakta

Innehåller inte petroleumlösningsmedel.


Bruksanvisning

Applicera med påläggspump e dyl. Spraya endast på de ytor som är särskilt förorenade såsom under sidolister etc. Låt medlet verka någon minut. Skölj därefter noggrant av med vatten, gärna under högt tryck. Alternativt starta biltvättens tvättprogram.


Dosering

Används koncentrerat.


Lagring och hållbarhet

Förvaras i originalemballage i normal rumstemperatur. Frostkänslig, men återfår normal funktion efter omrörning vid ca +25°C.


Miljö

Svanenmärkt. Licensnummer 313 100. Godkänd av Kemikaliesvepet.


Övrigt

Endast för yrkesmässigt bruk.


Användningsföreskrifter

Applicera aldrig på varm yta och förhindra intorkning. Iakttag försiktighet på omlackerat och känsliga plast- och gummiytor. Provtvättning rekommenderas.


FARA

Signalord: FARA

CLP-klassificering:

Eye Dam. 1;H318

Allvarligaste skadliga effekterna:

Orsakar allvarliga ögonskador.

Ämne: 2-(2-hexyloxyethoxy)ethanol

H-fraser:

H318 Orsakar allvarliga ögonskador

P-fraser

P-fraser: P305/P351/P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P312 Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller läkare.
P280 Använd ögonskydd

Andra faror

Produkten innehåller inte PBT- eller vPvB-ämnen.

Kommentarer (0)
Det finns inga kundrecensioner just nu.