Herosolv 20
search
  • Herosolv 20

Herosolv 20

1 885 kr
Inkl. moms 1-5 dagar

Mycket effektivt kallavfettningsmedel som användes då andra produkter ej räcker till. Den användes för att snabbt lösa upp asfalt, olja och tjära. Även saltsmutsen som bildas under vintern löses snabbt upp. Produkten är baserad på kolväten och innehåller ca 20 procent aromater.

Välj volym:: 25L
Kvantitet
I Lager

 

Säkerhetspolicy (redigera den med modulen Customer reassurance)

 

Leveranspolicy (redigera den med modulen Customer reassurance)

 

Returpolicy (redigera den med modulen Customer reassurance)

Användningsområde

Mycket effektivt kallavfettningsmedel som användes då andra produkter ej räcker till. Den användes för att snabbt lösa upp asfalt, olja och tjära. Även saltsmutsen som bildas under vintern löses snabbt upp. Produkten är baserad på kolväten och innehåller ca 20 procent aromater.


Dosering

Produkten ska användas koncentrerad och får inte spädas med vatten.


FARA

Signalord: FARA

CLP-klassificering:

Asp. Tox. 1;H304 STOT RE 1;H372 (Centrala nervsystemet.) Aquatic Chronic 3;H412

Allvarligaste skadliga effekterna:

Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. Orsakar organskador genom lång eller upprepad exponering. (Centrala nervsystemet.) Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Innehåller Ämne: Kolväten, C10-C13, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, aromater (2-25%)

H-fraser

H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
H372 Orsakar organskador genom lång eller upprepad exponering. (Centrala nervsystemet.)
H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer

Tilläggsinformation

EUH066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor

P-fraser

P301+P331 VID FÖRTÄRING: Framkalla INTE kräkning.
P260 Inandas inte ångor, dimma och spray.
P270 Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
P280 Använd skyddshandskar. Välj nitrilgummi - resistent mot organiska lösningsmedel.
P284 Vid otillräcklig ventilation, använd andningsskydd. – Halvmask med kombinationsfilter A+P3.

Andra faror

Produkten innehåller inte PBT- eller vPvB-ämnen.

Kommentarer (0)
Det finns inga kundrecensioner just nu.