Ny Lahega Asphalt Off Visa större

Lahega Asphalt Off

Ny produkt

Autorange Asphalt Off är ett kraftfullt kallavfettningsmedel för borttagning av oljerik vägsmuts, asfaltstänk, vägsalt m. m. på fordon och motorer. Utmärkt som förtvättmedel till automatiska biltvättanläggningar. Anpassat för nordiska vinterförhållanden.

Mer detaljer

149 kr inkl. moms

Datablad

Rekommenderat för: Privatpersoner och professionella

Mer information

Användningsområde

Autorange Asphalt Off är ett kraftfullt avfettningsmedel för borttagning av oljerik vägsmuts, asfaltstänk, vägsalt m. m. på fordon och motorer. Utmärkt som förtvättmedel till automatiska biltvättanläggningar. Anpassat för nordiska vinterförhållanden.

Produktfakta

Produkten levereras i en praktisk 1 liters triggerflaska med en barnskyddande förslutning.

Bruksanvisning

Undvik att applicera på varm och solbelyst yta samt tillse att medlet aldrig torkar in. Iakttag försiktighet på omlackerat och känsliga plast- och gummiytor. Provtvättning rekommenderas alltid. Spraya endast på de ytor som är särskilt förorenade såsom t ex under bilens sidolister. Låt medlet verka någon minut. Vid behov bearbeta ytan. Skölj därefter noggrant av med vatten eller starta automattvättens tvättprogram.


VARNING

Signalord: Fara

Klassificering av ämnet eller blandningen

CLP-klassificering: Asp. Tox. 1;H304 Eye Irrit. 2;H319
Allvarligaste skadliga effekterna: Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. Orsakar allvarlig ögonirritation.

Innehåller Ämne: Kolväten, C10-C13, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, <2% aromater

H-fraser

H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.

Tilläggsinformation

EUH066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

P-fraser:

P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P405 Förvaras inlåst.
P301+P331 VID FÖRTÄRING: Framkalla INTE kräkning.
P305+P351 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter.
P309+P310 Vid exponering eller obehag: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
P261 Undvik att andas in ångor och spray.
P280 Använd skyddshandskar och ögonskydd.
P501 Innehållet / behållaren lämnas till miljöstation eller återvinningscentral i enlighet med lokala och nationella bestämmelser. Innehåll enligt förordningen för tvätt- och rengöringsmedel: Alifatiska kolväten >30%. Nonjoniska tensider <5%.

Andra faror

Produkten innehåller inte PBT- eller vPvB-ämnen.

Omdömen

Skriv din recension

Lahega Asphalt Off

Lahega Asphalt Off

Autorange Asphalt Off är ett kraftfullt kallavfettningsmedel för borttagning av oljerik vägsmuts, asfaltstänk, vägsalt m. m. på fordon och motorer. Utmärkt som förtvättmedel till automatiska biltvättanläggningar. Anpassat för nordiska vinterförhållanden.

19 andra produkter i samma kategori: