AD ProLine KALLAVFETTNING OPTIMAL
  • AD ProLine KALLAVFETTNING OPTIMAL

AD ProLine KALLAVFETTNING OPTIMAL

299,00 kr
Inkl. moms 5-7 dagar

AdProLine® Kallavfettning Optimal är lågaromatisk vilket innebär att den har en liten egendoft och medför en bättre arbetsmiljö.

Välj volym:
Kvantitet
Slut på lager, på väg in..

Senaste gången den här produkten lades i en varukorg: 2020-11-29

redeem
Köp den här produkten så får du 598 lojalitetspoäng . Din varukorg innehåller totalt 598 poäng som kan omvandlas till en kupong på 17,94 kr .


  • 90 dagars öppet köp! 90 dagars öppet köp!
  • Leverans:  Upp till 5L 1-3 dagar, 25L-1000L 3-5 dagar Leverans: Upp till 5L 1-3 dagar, 25L-1000L 3-5 dagar

AdProLine® Kallavfettning Optimal är lågaromatisk vilket innebär att den har en liten egendoft och medför en bättre arbetsmiljö.  Är utvecklad för att lösa alla de problem som en modern avfettning ställs inför och är extremt effektiv och löser svår smuts under alla förhållanden för alla typer av fordon. Går även utmärkt att använda till motortvätt. Avlägsnar effektivt smuts som asfalt, oljor och fett. 

Egenskaper
AdProLine® Kallavfettning Optimal innehåller ett effektivt emulgatorpaket vilket ger produkten en extremt bra förmåga att verka på olika ytor och därmed kraftigt öka lösningsförmågan. AdProLine® Kallavfettning Optimal är effektivt vid applicering på både torra och våta ytor och är lätt att skölja av. Genom den emulgerande egenskapen blir sköljningen med vatten mer effektiv.

Oljeseparering
Produkten separerar snabbt från vatten. 

Bruksanvisning

Spraya på med lågt tryck och låt verka 2-3 minuter, skölj sedan med vatten. Använd inte i direkt solljus. Kan ej spädas. Vid behov eftertvätta med AdProLine® Vaxschampo.

Dosering
Produkten kan ej spädas.

Teknisk specifikation

Färg Klar vätska
Densitet Ca 0,83
Aromathalt Max 0,5%
Flampunkt Ca 70°C
Lagring +15°C – +25°C


FARA

Signalord: FARA

Ämne: KALIUMHYDROXID

Faroangivelser

H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon

Skyddsangivelser

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård
P102 Förvaras oåtkomligt för barn
P280 Använd skyddshandskar och skyddskläder samt ögonskydd eller ansiktsskydd
P301+P330+P331 VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning
P303+P361+P353 VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten eller duscha
P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja
P310 Kontakta genast läkare
P501 Innehållet och behållaren lämnas till auktoriserad avfallshanteringsanläggning

Andra faror

Denna produkt innehåller inte några ämnen som bedöms vara ett PBT- eller vPvB-ämne
Klassificeringen av produkten som "frätande" har utförts med hänsyn till det extrema pH-värdet.

chat Kommentarer (0)