Herobiol Extra
search
  • Herobiol Extra

Lahega Herobiol Extra

421 kr
Inkl. moms 5-10 dagar

Kraftfullt petroleumbaserat kallavfettningsmedel för borttagning av svårlösliga oljeföroreningar, tjära, asfalt och dylikt på fordon.

Välj volym:: 5L
Kvantitet
Produkt tillgänglig för beställning

Kraftfullt petroleumbaserat kallavfettningsmedel för borttagning av svårlösliga oljeföroreningar, tjära, asfalt och dylikt på fordon, motorer och maskinell utrustning. Utmärkt under vinterhalvåret som förtvättmedel för biltvättsanläggningar då den även fungerar på fuktiga ytor. Applicera produkten på fordonet som ett första tvättsteg och på de ytor som är särskilt smutsiga.

Produkten ska användas koncentrerad och får inte spädas med vatten.


FARA

Signalord: FARA

Innehåller:

Kolväten, C10-C13, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, <2% aromater

H-fraser:

H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.

P-fraser

P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P405 Förvaras inlåst.
P301+P331+P310 VID FÖRTÄRING: Framkalla INTE kräkning. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller läkare.
P305+P351+337+313 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
P261 Undvik att andas in ångor och spray.
P280 Använd ögonskydd.
P280 Använd skyddshandskar. Välj nitrilgummi - resistent mot organiska lösningsmedel.
P284 Vid otillräcklig ventilation, använd andningsskydd. – Halvmask med kombinationsfilter A+P3.
P501 Innehållet/ behållaren lämnas som farligt avfall till godkänd avfallsanläggning - i enlighet med lokala och nationella bestämmelser.

Innehåll enligt förordningen för tvätt- och rengöringsmedel: Alifatiska kolväten >30%. Nonjoniska tensider <5%.

Andra faror

Produkten innehåller inte PBT- eller vPvB-ämnen.

12950005-1
Kommentarer (0)
Det finns inga kundrecensioner just nu.