Autosafe 648
search
  • Autosafe 648
  • Autosafe 648

Lahega Autosafe 648

332 kr
Inkl. moms 1-3 dagar

Kraftfullt alkaliskt avfettningsmedel för fordonstvätt och industriell rengöring. Avlägsnar snabbt fet smuts, trafikfilm och annan vägsmuts.

Välj volym:: 5L
Kvantitet
I Lager

Bruksanvisning

Applicera med lågtrycksspruta eller enligt anläggningens/maskinens anvisningar. Låt medlet verka någon minut. Vid behov bearbeta ytan med en borste. Högtryckstvätta och avsluta med noggrann avspolning med lågt vattentryck.

Dosering

Späds med vatten i förhållande 1:7-1:20 (5-15%)

Miljö

Godkänd av kemikaliesvepet.

Användningsföreskrifter

Applicera aldrig på varm yta och förhindra intorkning. Iakttag försiktighet på omlackerat och känsliga metaller. Provtvättning rekommenderas. Förvaras frostfritt.


FARA

Signalord: FARA

CLP-klassificering:

Skin Corr. 1;H314

Allvarligaste skadliga effekterna:

Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon

Ämne: Natriummetasilikat; kaliumhydroxid

H-fraser:

H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

P-fraser

P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P302/P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten och tvål.
P305/P351/P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P312 Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller läkare.
P261 Undvik att andas in dimma och spray. P280 Använd skyddshandskar och ögonskydd/ ansiktsskydd.
P501 Innehållet/ behållaren lämnas som farligt avfall till godkänd avfallsanläggning - i enlighet med lokala och nationella bestämmelser.

Innehåll enligt förordningen för tvätt- och rengöringsmedel: Nonjoniska tensider Amfotera tensider Katjoniska tensider <5%

Andra faror

Produkten innehåller inte PBT- eller vPvB-ämnen.

10420005-1
Kommentarer (0)
Det finns inga kundrecensioner just nu.