Strovels Alfanol HD Grön
search
  • Strovels Alfanol HD Grön
  • Strovels Alfanol HD Grön
  • Strovels Alfanol HD Grön
  • Strovels Alfanol HD Grön

Strovels Alfanol HD Grön

365 kr
Inkl. moms 1-5 dagar

Alkaliskt avfettningsmedel som snabbt löser all organisk smuts.

Välj volym:: 5L
Kvantitet
I Lager

Alkaliskt rengörings- och avfettningsmedel Användningsområde:

• Används vid rengöring av personbilar, lastbilar, truckar, kapell, containers, traktorer, lantbruksredskap, gräv- och vägmaskiner etc.
• Rengöring av ytor vid brandsanering.
• Hårt nedsmutsade lokaler.
• Även bra för rengöring av fasader och vid rengöring av målade ytor före målning.

Egenskaper: 

• Löser olja, fett, sot, vägsmuts och statisk bindning.
• Kan användas i kallt och varmt vatten.
• Förstyvar inte plaster.
• Fungerar även på våt yta.
• Anpassat till Högtryckstvätt.
• Lätt att skölja rent.
• Högkoncentrerad och ekonomisk.

Tvättanvisning:

Späd 1 del Strovels Alfanol HD Grön med 10-50 delar vatten. Vid extra svår rengöring spädes produkten med 4 delar vatten. 1. Applicera med lågtrycksspruta, borste eller svamp. 2. Låt verka några minuter, men inte torka in. 3. Skölj rent med vatten. Högtryck och varmt vatten ökar effekten.

TEKNISK DATA

Utseende: Grön, lättflytande vätska.
Lukt: Svag. pH i koncentrat: 13,1 Densitet (20°C, kg/m³): 1040
Löslighet i vatten: Lättlöslig.
Lagring: Frostfritt, ej förhöjd temperatur. Minst 1 år.


FARA

Signalord: FARA

CLP-klassificering:

Skin Corr. 1;H314

Allvarligaste skadliga effekterna:

Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

Ämne: kaliumhydroxid

H-fraser:

H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

P-fraser

P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P405 Förvaras inlåst.
P302/P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten och tvål.
P305/P351/P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P314 Sök läkarhjälp vid obehag.
P261 Undvik att andas in dimma och spray.
P280 Använd skyddshandskar. – Välj neopren eller nitrilgummi (resistent mot alkaliska vätskor). Använd ögonskydd/ ansiktsskydd.
P501 Innehållet/behållaren lämnas till godkänd mottagningsstation för farligt avfall i enlighet med lokala och nationella bestämmelser.
P501 Tömd (droppfri) och ursköljd behållare sorteras som plastförpackning. 

Innehåll enligt förordningen för tvätt- och rengöringsmedel: Nonjoniska tensider 5-15%. Amfotera tensider <5%.

Produkten innehåller inte PBT- eller vPvB-ämnen.

111804
Kommentarer (0)
Det finns inga kundrecensioner just nu.