• -226 kr
Lahega Wheel Wash 46w
search
  • Lahega Wheel Wash 46w
  • Lahega Wheel Wash 46w

Lahega Wheel Wash 46w

476 kr
250 kr Spara 226 kr
Inkl. moms 1-5 dagar

Svanenmärkt kraftfullt rengöringsmedel för bilens hjulsidor av plast samt lackerade aluminium- och stålfälgar.

Välj volym:: 5L
Kvantitet
I Lager

Produktfakta

Produkten är förtjockad vilket gör att den inte rinner av fälgarna utan sitter kvar och verkar.

Bruksanvisning

Spola först av ytan så att lös smuts och sand avlägsnas. Applicera med lågtrycksspruta e dyl. Låt medlet verka någon minut. Vid behov bearbeta ytan med en borste. Högtryckstvätta och avsluta med noggrann avspolning med lågt vattentryck.

Dosering

Späds med vatten i förhållande :
1:1-1:5

Lagring och hållbarhet

Förvaras frostfritt.

Miljö

Svanenmärkt. Licensnummer 313 100.

Användningsföreskrifter

Applicera aldrig på varm yta och förhindra intorkning. Får ej användas på magnesium och kromade fälgar. Ej lämplig för appliceringsutrustning med känsliga metallkomponenter i mässing e dyl. Provtvättning rekommenderas.


FARA

Signalord: FARA

CLP-klassificering:

Met. Corr. 1;H290 Skin Corr. 1B;H314

Allvarligaste skadliga effekterna:

Kan vara korrosivt för metaller. Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

Ämne: natriumhydroxid; kaliumhydroxid

H-fraser:

H290 Kan vara korrosivt för metaller.
H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

P-fraser

P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P405 Förvaras inlåst. P301/P330/P331 VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
P303/P361/P353 VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten eller duscha.
P305/P351/P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P308/P311 Vid exponering eller misstanke om exponering: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller läkare.
P261 Undvik att andas in dimma och spray.
P280 Använd skyddshandskar. -Välj neopren eller nitrilgummi (resistent mot alkaliska vätskor). Använd skyddskläder och ögonskydd/ ansiktsskydd.
P501 Innehållet/behållaren lämnas till godkänd mottagningsstation för farligt avfall i enlighet med lokala och nationella bestämmelser.
P501 Tömd (droppfri) och noggrant rengjord behållare sorteras som plastförpackning.

Innehåll enligt förordningen för tvätt- och rengöringsmedel: Nonjoniska tensider 5-15%.

Andra faror

Produkten innehåller inte PBT- eller vPvB-ämnen.

43460005-1

Nerladdning

Kommentarer (0)
Det finns inga kundrecensioner just nu.