AD ProLine Fälgtvätt
search
  • AD ProLine Fälgtvätt

AD ProLine Fälgtvätt

328 kr
Inkl. moms 1-5 dagar

Kraftfull alkalisk fälgtvätt för besvärliga typer av smuts som t.ex. sot, salt, bromsdamm och oxider. Avlägsnar också oljerik smuts och fett. 

Välj volym:: 5L
Kvantitet
I Lager

Fälgtvätt
Kraftfull alkalisk fälgtvätt för besvärliga typer av smuts som t.ex. sot, salt, bromsdamm och oxider. Avlägsnar också oljerik smuts och fett. Fungerar utmärkt på såväl plåt- som aluminiumfälgar. 

Bruksanvisning
Spraya på, låt verka 2-5 minuter. Verkningstiden är beroende på         
nedsmutsningsgrad. Fungerar även utmärkt på våta ytor, dock med något längre verkningstid. Undvik användning i direkt solljus. Låt
aldrig produkten torka in före avsköljning med vatten. 

Blandningsförhållande
Fälgtvätt blandas med vatten och blandningsförhållande är beroende på nedsmutsningsgrad.
Svår smuts            1:1
Enklare smuts        1:10

Tekniska data
Löslighet i vatten      Lättlösligt 
Färg                         Klar/ljusgul 
Lukt                         Svag egendoft 
Densitet (kg/m3)     Ca 1,05 
pH i koncentrat        Ca 13,5 
Lagring                   +15°C – +25°C


FARA

Signalord: FARA

Klassificering:

Frätande (Kategori 1B),
H314 Irreversibla effekter på ögat (Kategori 1), H318

Allvarligaste skadliga effekterna:

Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon

Ämne: NATRIUMHYDROXID

Faroangivelser

H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon

Skyddsangivelser

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård
P102 Förvaras oåtkomligt för barn P260 Inandas inte damm, rök, gaser, dimma, ångor eller sprej
P280 Använd skyddshandskar och skyddskläder samt ögonskydd eller ansiktsskydd
P301+P330+P331 VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning
P303+P361+P353 VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten eller duscha
P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja
P310 Kontakta genast läkare P501 Innehållet och behållaren lämnas till auktoriserad avfallshanteringsanläggning

Andra faror

Denna produkt innehåller inte några ämnen som bedöms vara ett PBT- eller vPvB-ämne

Kommentarer (0)
Det finns inga kundrecensioner just nu.