Ny AD ProLine Oxidlösare PH-Neutral Visa större

AD ProLine Oxidlösare PH-Neutral

Ny produkt

AdProLine® Oxidlösare är en oxidlösare som är mycket effektiv på framför allt flygrost och andra sura föroreningar. Fungerar utmärkt på alla exteriöra ytor av fordonet som t.ex. lackade ytor, plast, gummi, glas, rostfritt, aluminium, kromade detaljer mm. AdProLine® Oxidlösare är pH-neutral vilket gör att den är extra snäll mot underlaget och miljön.

Mer detaljer

159 kr inkl. moms

Datablad

Rekommenderat för: Privatpersoner och professionella
Märkning: Miljövänlig

Mer information

Bruksanvisning
När AdProLine® Oxidlösare avlägsnar föroreningarna sker en kemisk reaktion och när den verkat klart ändrar den färg till lila. AdProLine® Oxidlösare är klar i färgen från början.

Se video:

AD ProLine Oxidlösare

Teknisk specifkation

Färg Transparent/svagt rosa
Lukt vag svaveldoft
Löslighet i vatten Lättlöslig
pH i koncentrat Ca 7 - 9
Densitet (kg/m3) 1,1 kg/m3
Lagring + 15°C - +25°C


FARA

Signalord: FARA

Klassificering:

Akut toxicitet (Kategori 4 oral), H302
Irriterande på huden (Kategori 2),
H315 Kan orsaka en allergisk hudreaktion (Kategori 1),
H317 Irreversibla effekter på ögat (Kategori 1), H318

Ämne: NATRIUMTIOGLYKOLAT, NATRIUMLAURETSULFAT, ISOTRIDEKANOL, ETOXILERAD, CITRAL, (R)-p-MENTA-1,8-DIEN, GERANIOL, LINALOOL

Faroangivelser

H302 Skadligt vid förtäring
H315 Irriterar huden
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion
H318 Orsakar allvarliga ögonskador

Skyddsangivelser

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård
P102 Förvaras oåtkomligt för barn
P280 Använd skyddshandskar och ansiktsskydd
P302+P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten
P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja
P310 Kontakta genast läkare
P333+P313 Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp
P501 Innehållet och behållaren lämnas till auktoriserad avfallshanteringsanläggning

Andra faror

Ej Angivet.

Omdömen

Betyg 
2017-10-24

Grym produkt!

Riktikt bra produkt, alla rostprickar är borta efter en behandling.

Snabb leverans också, tack!

Skriv din recension!

Skriv din recension

AD ProLine Oxidlösare PH-Neutral

AD ProLine Oxidlösare PH-Neutral

AdProLine® Oxidlösare är en oxidlösare som är mycket effektiv på framför allt flygrost och andra sura föroreningar. Fungerar utmärkt på alla exteriöra ytor av fordonet som t.ex. lackade ytor, plast, gummi, glas, rostfritt, aluminium, kromade detaljer mm. AdProLine® Oxidlösare är pH-neutral vilket gör att den är extra snäll mot underlaget och miljön.

6 andra produkter i samma kategori: