Glykol 774C OEM Blågrön
search
  • Glykol 774C OEM Blågrön

AdProLine® Glykol 774C OEM Blågrön

1 496 kr
Inkl. moms 1-5 dagar

AdProLine® Glykol 774C OEM Blågrön är en högkvalitativ OEM-godkänd longlife glykol. Utvecklad och formulerad för att klara de höga krav som ställs från ledande bil- och motortillverkare. Lämplig för användning i personbilar, tunga fordon, stationära motorer och båtar.

Välj volym:: 25L
Kvantitet
I Lager

AdProLine® Glykol 774C OEM Blågrön är en högkvalitativ OEM-godkänd longlife glykol. Utvecklad och formulerad för att klara de höga krav som ställs från ledande bil- och motortillverkare. Lämplig för användning i personbilar, tunga fordon, stationära motorer och båtar. Skyddar mot frysning och kokning samt motverkar uppkomsten av kavitation. AdProLine® Glykol 774C OEM är blandbar med de flesta andra kylarglykoler på marknaden.

AdProLine® Glykol 774C OEM Blågrön består av monoetylenglykol och ett inhibitorpaket med bl.a silikat för ett utmärkt korrosionsskydd för de flesta metaller inklusive aluminium. Innehåller ej nitriter, aminer eller fosfater. Kontrollera kylarglykolens frysskydd varje höst och efterfyll vid behov. Etylenglykol är giftig och får ej förtäras. Den är biologiskt nedbrytbar och utsläpp av mindre mängder orsakar ej störningar i reningsverkens nedbrytningssteg.

Specifikation
Uppfyller eller möter kraven enligt: VW/Audi TL 774C, BMV GS 94000, BS6580, Cummins 85T8-2, General Motors GM (SAAB) 6901599, General Motors (Opel-GM) GME L1301, MAN 324 typ NF, Mercedes-Benz 325.2. MTU MTL 5048.

Blandas med vatten och ger följande frysskydd:

ProcentTemperatur
50% -40°C
40% -28°C
33% - 20°C

Teknisk specifkation

Färg Blågrön
Densitet 1,125
pH 7,2
Kokpunkt >170°C
Flampunkt >115°C


VARNING

Signalord: VARNING

Klassificering:

Akut toxicitet (Kategori 4 oral), H302
Specifik organtoxicitet - upprepad exponering (Kategori 2), H373

Ämne: ETYLENGLYKOL

Faroangivelser

H302 Skadligt vid förtäring
H373 Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering

Skyddsangivelser

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård
P102 Förvaras oåtkomligt för barn
P260 Inandas inte ångor
P270 Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten
P314 Sök läkarhjälp vid obehag
P501 Innehållet och behållaren lämnas till auktoriserad avfallshanteringsanläggning

Andra faror

Denna produkt innehåller inte några ämnen som bedöms vara ett PBT- eller vPvB-ämne

Kommentarer (0)
Det finns inga kundrecensioner just nu.