AdProLine® Glykol 774F OEM Röd
search
  • AdProLine® Glykol 774F OEM Röd

AdProLine® Glykol 774F OEM Röd

1 645 kr
Inkl. moms 1-5 dagar

Glykol 774F OEM Röd är en högkvalitativ OEM-godkänd longlife glykol.

Välj volym:: 25L
Kvantitet
I Lager

Glykol 774F OEM Röd är en högkvalitativ OEM-godkänd longlife glykol. Utvecklad och formulerad för att klara de höga krav som ställs från ledande bil- och motortillverkare. Lämplig för användning i personbilar, tunga fordon, stationära motorer och båtar. Skyddar mot frysning och kokning samt motverkar uppkomsten av kavitation. Glykol 774F OEM är blandbar med de flesta andra kylarglykoler på marknaden.

AdProLine® Glykol 774F OEM Röd består av monoetylenglykol och ett inhibitorpaket baserat på OAT-tekniken (Organic Acid Technology). Det innebär ett långtidsverkande korrosionsskydd då endast en liten del av inhibitorerna förbrukas. Innehåller ej nitriter, aminer, fosfater, silikater eller borater. Kontrollera kylarglykolens frysskydd varje höst och efterfyll vid behov. Etylenglykol är giftig och får ej förtäras. Den är biologiskt nedbrytbar och utsläpp av mindre mängder orsakar ej störningar i reningsverkens nedbrytningssteg.

Specifikation
Uppfyller eller möter följande standarder: VW/Audi TL 774D/F, Mercedes-Benz 325.3, Ford WSS-M97B44-D, BS6580, General Motors GM 6277M, MAN 324 typ SNF, Caterpillar MAK A4.05 .0 9.01. Cummins CES 14603, MTL 5048.

Blandas med vatten och ger följande frysskydd:

ProcentTemperatur
50% -40 °C
40% -27 °C
33% -20 °C

Teknisk specifkation

Färg Rödlila
Densitet 1,113
pH 8,6
Kokpunkt >175°C
Flampunkt >115°C


VARNING

Signalord: VARNING

Klassificering:

Akut toxicitet (Kategori 4 oral),
H302 Misstänks skada ofött barn (Kategori 2 Exponeringsväg okänd),
H361d Specifik organtoxicitet - upprepad exponering (Kategori 2), H373

Ämne: ETYLENGLYKOL, NATRIUM-2-ETYLHEXANOAT

Faroangivelser

H302 Skadligt vid förtäring
H361d Misstänks kunna skada det ofödda barnet
H373 Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering

Skyddsangivelser

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård
P102 Förvaras oåtkomligt för barn
P260 Inandas inte ångor
P280 Använd skyddshandskar
P308+P313 Vid exponering eller misstanke om exponering: Sök läkarhjälp
P405 Förvaras inlåst
P501 Innehållet och behållaren lämnas till auktoriserad avfallshanteringsanläggning

Andra faror

Denna produkt innehåller inte några ämnen som bedöms vara ett PBT- eller vPvB-ämne

Kommentarer (0)
Det finns inga kundrecensioner just nu.