AdProLine® Glykol Blå
search
  • AdProLine® Glykol Blå

AdProLine® Glykol Blå

1 172 kr
Inkl. moms 1-5 dagar

AdProLine® Glykol Blå en koncentrerad kylarvätska för alla typer av vätskekylda förbrännings-motorer.

Välj volym:: 25L
Kvantitet
I Lager

AdProLine® Glykol Blå en koncentrerad kylarvätska för alla typer av vätskekylda förbrännings-motorer. Förhindrar frysning i motorer samt innehåller ett inhibitorpaket för skydd mot korrosion av alla metaller inklusive aluminium. AdProLine® Glykol Blå är baserad på monoetylenglykol och ett inhibitorpaket utan nitriter, aminer och fosfater.

AdProLine® Glykol Blå är blandbar med de flesta andra kylarglykoler som är baserade på etylenglykol. Kontrollera kylarglykolens frysskydd varje höst och efterfyll vid behov. Etylenglykol är giftig och får ej förtäras. Den är biologiskt nedbrytbar och utsläpp av mindre mängder orsakar ej störningar i reningsverkens nedbrytningssteg.

Specifikation
BS6580: 2010

Blandas med vatten och ger följande frysskydd:

ProcentTemperatur
50% -37 °C
40% -25 °C
33% -18 °C

Teknisk specifkation

Färg Blå
Densitet 1,128
pH (50 vol%) 7,7
Kokpunkt >155°C
Flampunkt >110°C


FARA

Signalord: FARA

Klassificering:

Akut toxicitet (Kategori 4 oral), H302
Specifik organtoxicitet - upprepad exponering (Kategori 2), H373

Ämne: ETYLENGLYKOL

Faroangivelser

H302 Skadligt vid förtäring
H373 Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering

Skyddsangivelser

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård
102 Förvaras oåtkomligt för barn
P260 Inandas inte ångor
P270 Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten
P314 Sök läkarhjälp vid obehag
P501 Innehållet och behållaren lämnas till auktoriserad avfallshanteringsanläggning

Andra faror

Denna produkt innehåller inte några ämnen som bedöms vara ett PBT- eller vPvB-ämne

Kommentarer (0)
Det finns inga kundrecensioner just nu.