AdProLine® Glykol Gul – 774F OEM
  • AdProLine® Glykol Gul – 774F OEM

AdProLine® Glykol Gul – 774F OEM

1 567,00 kr
Inkl. moms 1-3 dagar

AdProLine ® Glykol 774F OEM Gul är en högkvalitativ OEM-godkänd longlife glykol.

Välj volym:
Kvantitet
I Lager

Senaste gången den här produkten lades i en varukorg: 2021-06-01

redeem
Köp den här produkten så får du 3135 lojalitetspoäng . Din varukorg innehåller totalt 3135 poäng som kan omvandlas till en kupong på 94,05 kr .


  • 90 dagars öppet köp! 90 dagars öppet köp!
  • Leverans:  Upp till 5L 1-3 dagar, 25L-1000L 3-5 dagar Leverans: Upp till 5L 1-3 dagar, 25L-1000L 3-5 dagar

AdProLine ® Glykol 774F OEM Gul är en högkvalitativ OEM-godkänd longlife glykol. Utvecklad och formulerad för att klara de höga krav som ställs från ledande bil- och motortillverkare. Lämplig för användning i personbilar, tunga fordon, stationära motorer och båtar. Skyddar mot frysning och kokning samt motverkar uppkomsten av kavitation. AdProLine ® Glykol 774F OEM Gul är blandbar med andra högkvalitativa kylarglykoler på marknaden.

Egenskaper
AdProLine ® Glykol 774F OEM Gul består av monoetylenglykol och ett inhibitorpaket baserat på OAT-tekniken (Organic Acid Technology). Det innebär ett långtidsverkande korrosionsskydd då endast en liten del av inhibitorerna förbrukas. Innehåller ej nitriter, aminer, fosfater,  silikater eller borater. Kontrollera kylarglykolens frysskydd varje höst och efterfyll vid behov. Etylenglykol är giftig och får ej förtäras. Den är biologiskt nedbrytbar och utsläpp av mindre mängder orsakar ej störningar i reningsverkens nedbrytningssteg.

Specifikationer
Uppfyller eller möter bl.a följande standarder: Mercedes-Benz 325.3, Ford WSS-M97B44-D, BS6580, General Motors GM 6277M, MAN 324 typ SNF, Caterpillar MAK A4.05.09.01, Volvo 128 6 0 83/00 2.

Blandas med vatten och ger följande frysskydd:

ProcentTemperatur
50% -40 °C
40% -27 °C
33% -20 °C

Teknisk specifkation

Färg Gul
Densitet 1,113
pH 8,6
Kokpunkt >175°C
Flampunkt >115°C


VARNING

Signalord: VARNING

Klassificering:

Akut toxicitet (Kategori 4 oral), H302
Misstänks skada ofött barn (Kategori 2 Exponeringsväg okänd), H361d
Specifik organtoxicitet - upprepad exponering (Kategori 2), H373

Ämne: ETYLENGLYKOL, NATRIUM-2-ETYLHEXANOAT

Faroangivelser

H302 Skadligt vid förtäring
H361d Misstänks kunna skada det ofödda barnet
H373 Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering

Skyddsangivelser

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård
P102 Förvaras oåtkomligt för barn
P260 Inandas inte ångor
P280 Använd skyddshandskar
P308+P313 Vid exponering eller misstanke om exponering: Sök läkarhjälp
P405 Förvaras inlåst
P501 Innehållet och behållaren lämnas till auktoriserad avfallshanteringsanläggning

Andra faror

Denna produkt innehåller inte några ämnen som bedöms vara ett PBT- eller vPvB-ämne

chat Kommentarer (0)