AdProLine® KG Propylen IH
search
  • AdProLine® KG Propylen IH

AdProLine® KG Propylen IH Glykol

1 645 kr
Inkl. moms 1-5 dagar

AdProLine® KG Propylen IH rekommenderas till förbränningsmotorer. AdProLine® KG Propylen IH förhindrar frysning i motorer samt innehåller ett inhibitorpaket för skydd mot korrosion av alla metaller inklusive aluminium.

Välj volym:: 25L
Kvantitet
I Lager

AdProLine® KG Propylen IH rekommenderas till förbränningsmotorer. AdProLine® KG Propylen IH förhindrar frysning i motorer samt innehåller ett inhibitorpaket för skydd mot korrosion av alla metaller inklusive aluminium.

AdProLine® KG Propylen IH är baserad på propylenglykol och ett inhibitorpaket utan nitriter, aminer, fosfater,  silikater och borater. Propylenglykol är jämfört med etylenglykol mer fördelaktigt ur miljö- och hälsosynpunkt. AdProLine® KG Propylen IH är biologiskt nedbrytbar, har låg giftighet för vatten-organismer och bioackumuleras inte i vattenmiljö. Som vid hantering av de flesta kemikalier bör försiktighet alltid iakttas då större eller upprepade mindre utsläpp kan ha negativ inverkan på yttre miljö. Färdigblandad AdProLine® KG Propylen IH ska omskakas/omröras före påfyllning.

Specifikationer
BS6580:2010, ASTM D3306(USA), ASTM D5216(USA), SAEJ1034(USA), ONORM V5123(AUT).

Blandas med vatten och ger följande frysskydd:

ProcentTemperatur
50% -33 °C
40% -20 °C
33% -15 °C

Teknisk specifkation

Färg Grön
Densitet 1,04
Kokpunkt 165°C
Flampunkt >100°C
pH (50 vol%) 8,6


VARNING

Signalord: VARNING

Klassificering:

Irriterar ögonen (Kategori 2), H319

Faroangivelser

H319 Orsakar allvarlig ögonirritation

Skyddsangivelser

P264 Tvätta händerna grundligt efter användning
P280 Använd ögonskydd
P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja
P337+P313 Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp

Andra faror

Denna produkt innehåller inte några ämnen som bedöms vara ett PBT- eller vPvB-ämne

Kommentarer (0)
Det finns inga kundrecensioner just nu.