Lahega Autosafe 900
search
  • Lahega Autosafe 900

Lahega Autosafe 900

1 699 kr
Inkl. moms 1-5 dagar

Svanenmärkt extra kraftfull avfettningsmedel med hög fettupplösande förmåga, för tvätt av entreprenadmaskiner, fordon, lantbruksutrustning och dylikt. Avlägsnar snabbt trafikfilm och annan vägsmuts. Högskummande.

Välj volym:: 25L
Kvantitet
I Lager

Användningsområde

Svanenmärkt extra kraftfull avfettningsmedel med hög fettupplösande förmåga, för tvätt av entreprenadmaskiner, fordon, lantbruksutrustning och dylikt. Avlägsnar snabbt trafikfilm och annan vägsmuts. Högskummande.

Produktfakta

pH-värde (konc): ca 13,5.

Bruksanvisning

Applicera med lågtrycksspruta eller enligt anläggningens/maskinens anvisningar. Låt medlet verka någon minut. Vid behov bearbeta ytan med en borste. Högtryckstvätta och avsluta med noggrann avspolning med lågt vattentryck.

Dosering

Späds med 11-50 delar kallt eller ljummet vatten (2-8%).

Lagring och hållbarhet

Förvaras frostfritt.

Miljö

Svanenmärkt. Licensnummer 313 100.

Användningsföreskrifter

Applicera aldrig på varm eller solbelyst yta samt förhindra intorkning. Iakttag försiktighet på omlackerat och känsliga metaller. Provtvättning rekommenderas.


VARNING

Signalord: Fara

Innehåller Ämne:

2-aminoetanol, etanolamin; kaliumhydroxid; natriumhydroxid

H-fraser

H290 Kan vara korrosivt för metaller.
H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

Tilläggsinformation P-fraser:

P301/P330/P331 VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
P303/P361/P353 VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten eller duscha.
P305/P351/P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P308/P311 Vid exponering eller misstanke om exponering: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller läkare.
P260 Inandas inte dimma och spray.
P280 Använd skyddshandskar. -Välj neopren eller nitrilgummi (resistent mot alkaliska vätskor). Använd skyddskläder och ögonskydd/ ansiktsskydd.
P363 Nedstänkta kläder ska tvättas innan de används igen.

Andra faror

Produkten innehåller inte PBT- eller vPvB-ämnen.

Datablad

Rekommenderat för:
Privatpersoner och professionella
Märkning:
Svanenmärkt
Kommentarer (0)
Det finns inga kundrecensioner just nu.