NYHET!! Lahega Rust off pH-neutral
search
  • NYHET!! Lahega Rust off pH-neutral

Lahega Rust Off pH-neutral

549 kr
Inkl. moms 1-3 dagar

Avlägsnar effektivt och skonsamt flygrost och oxid på lack, fälgar, lättmetall samt kromade ytor. Med färgindikator!

Välj volym:: 5L
Kvantitet
I Lager

Avlägsnar effektivt och skonsamt flygrost och oxid på lack, fälgar, lättmetall samt kromade ytor. Med färgindikator!

Anvisning

Applicera med lågtrycksspruta nedifrån och upp. Låt medlet verka 4-5 minuter. Vid behov bearbeta ytan med en borste. Ytan kommer att färgas lila när smutspartiklarna upplöses. Låt ej produkten torka in. Skölj av med högtryck och avsluta med noggrann avspolning med lågt vattentryck.


VARNING

Signalord: Fara

Innehåller Ämne: NATRIUMMERKAPTOACETAT; 2-ETYLHEXYLSULFAT NATRIUMSALT; ALKOHOLER, C12-14, ETOXYLERADE, SULFATER, NATRIUMSALTER; AMIDER, C8-18 OCH C18- OMÄTTADE., N, N-BIS (HYDROXIETYL)

H-fraser

H302 Skadligt vid förtäring.
H315 Irriterar huden.
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H318 Orsakar allvarliga ögonskador.

Tilläggsinformation

P261 Undvik att inandas gaser, dimma, ångor eller sprej.
P280 Använd skyddshandskar och ögonskydd.
P305/P351/P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN.
P333+P313 Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
P501 Innehållet/behållaren lämnas till godkänd mottagningsstation för farligt avfall i enlighet med lokala och nationella bestämmelser.
P501 Tömd (droppfri) och noggrant rengjord behållare sorteras som plastförpackning.

Andra faror

Produkten innehåller inte PBT- eller vPvB-ämnen.

Kommentarer (0)
Det finns inga kundrecensioner just nu.