• Ny

Lahega Tyre Dressing 64e

794,00 kr
Inkl. moms 5-7 dagar

UV-resistent smuts- och fuktavstötande glansmedel för uppfräschning och skydd av bilens däcksidor

Välj volym:
Kvantitet
Slut på lager, på väg in..

redeem
Köp den här produkten så får du 1587 lojalitetspoäng . Din varukorg innehåller totalt 1587 poäng som kan omvandlas till en kupong på 47,61 kr .


  • 90 dagars öppet köp! 90 dagars öppet köp!
  • Leverans:  Upp till 5L 1-3 dagar, 25L-1000L 3-5 dagar Leverans: Upp till 5L 1-3 dagar, 25L-1000L 3-5 dagar

UV-resistent smuts- och fuktavstötande glansmedel för uppfräschning och skydd av bilens däcksidor. Ger matta och uttorkade gummiytor nytt liv och återställer däckets ursprungliga lyster och svärta. Förtjockad receptur.

Signalord: Fara

Innehåller Ämne: Kolväten, C11-C14, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, <2% aromater

H-fraser H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.

Tilläggsinformation
EUH066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

P-fraser:
P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P405 Förvaras inlåst.
P301+P331+P310 VID FÖRTÄRING: Framkalla INTE kräkning. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller läkare.
P261 Undvik att andas in ångor.
P264 Tvätta händerna grundligt efter användning.
P501 Innehållet / behållaren lämnas till miljöstation eller återvinningscentral i enlighet med lokala och nationella bestämmelser.

Andra faror
Produkten innehåller inte PBT- eller vPvB-ämnen

chat Kommentarer (0)