Ratema Brake Clean
search
  • Ratema Brake Clean

Ratema Brake Clean

125 kr
Inkl. moms 1-3 dagar

Brake Clean är en högeffektiv och snabbavdunstande avfettning för driv- och bromsdelar, kopplingsvajrar, kedjor etc.
Välj volym:: 600ml
Kvantitet
I Lager

Beskrivning
Brake Clean är en högeffektiv och snabbavdunstande avfettning för driv- och bromsdelar, kopplingsvajrar, kedjor etc. Löser upp och avlägsnar snabbt oljerik smuts, bromsvätska, fett, bromsdamm och förhårdnade avlagringar. Avdunstar fullständigt och avlämnar ingen rest.
SIGNALORD: FARA
Nafta (petroleum) vätebehandlad lätt (<0,1% bensen) (60 ­ 100 %)
H-fraser
H222 Extremt brandfarlig aerosol.
H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
H315 Irriterar huden.
H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
H229 Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.
KOMPLETTERANDE RISKINFORMATION (EU)
P301+P331+P310 VID FÖRTÄRING: Framkalla INTE kräkning. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN ellerläkare. P261 Undvik att andas in ångor och spray. P280 Använd skyddshandskar. Välj nitrilgummi ­ resistent motorganiska lösningsmedel. P210+P251 Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor eller andraantändningskällor. Rökning förbjuden. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. P211 Spreja inteöver öppen låga eller andra antändningskällor. P410+P412 Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över50 °C/ 122 °F. P501 Innehållet / behållaren lämnas till miljöstation eller återvinningscentral i enlighet med lokala ochnationella bestämmelser.
Kommentarer (0)
Det finns inga kundrecensioner just nu.