AD ProLine Insektsbort
search
  • AD ProLine Insektsbort

AD ProLine Insektsbort

199 kr
Inkl. moms 1-3 dagar

AdProLine® Insektsbort, för enkelt och effektivt avlägsnande av flugor och andra insekter från front och vindruta.

Välj volym:: 4 L
Kvantitet
I Lager

Bruksanvisning


Spraya på och låt verka några minuter. Skölj därefter med vatten.

Faropiktogram
Signalord Fara

Farliga egenskaper
2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen
Skin Corr. 1, H314
– Klassificering enligt (EG) nr 1272/2008 punkt 3.2.3.3.4.3 och tabell 3.2.4
Eye Dam. 1, H318
– Klassificering enligt (EG) nr 1272/2008 punkt 3.3.3.3.4.3 och tabell 3.3.4
(Se avsnitt 16)
2.2 Märkningsuppgifter

Faroangivelser
H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon
Skyddsangivelser
P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård
P102 Förvaras oåtkomligt för barn
P260 Inandas inte gaser, dimma, ångor eller sprej
P280 Använd skyddshandskar och skyddskläder samt ögonskydd eller ansiktsskydd
P301+P330+P331 VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning
P303+P361+P353 VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten
eller duscha
P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella
kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja
P310 Kontakta genast läkare
P501 Innehållet och behållaren lämnas till auktoriserad avfallshanteringsanläggning


Kompletterande faroinformation
Innehåller: NATRIUMMETASILIKAT PENTAHYDRAT
2.3 Andra faror
Denna produkt innehåller inte några ämnen som bedöms vara ett PBT- eller vPvB-ämne

Kommentarer (0)
Det finns inga kundrecensioner just nu.