Lahega Greenium Alkalisk
search
  • Lahega Greenium Alkalisk
  • Lahega Greenium Alkalisk

Lahega Greenium Alkalisk

279 kr
Inkl. moms 1-5 dagar

Lahega Greenium Alkalisk är ett kraftfullt, medelskummande alkaliskt avfettningsmedel baserad på Hållbara, Vegetabiliska och Förnyelsebara råvaror.

Välj volym:: 5L
Kvantitet
I Lager

 

Säkerhetspolicy (redigera den med modulen Customer reassurance)

 

Leveranspolicy (redigera den med modulen Customer reassurance)

 

Returpolicy (redigera den med modulen Customer reassurance)

Lahega Greenium Alkalisk är ett kraftfullt, medelskummande alkaliskt avfettningsmedel baserad på Hållbara, Vegetabiliska och Förnyelsebara råvaror lämpligt för fordonstvätt. Löser snabbt och effektiv smuts såsom vägdamm, trafikfilm, vägsalt, bromsdamm, fett och insekter.

Späd 1 del Lahega Greenium Alkalisk med 10–50 delar vatten.
Vid extra svår rengöring spädes produkten med 4 delar vatten. Applicera med lågtrycksspruta, injektor borste eller svamp. Låt verka några minuter och skölj sedan med rent vatten. Undvik att applicera på varm och solbelyst yta och se till att produkten ej torkar in. Högtryck och varmt vatten ökar effekten.

Signalord Fara

Faroangivelser
H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. 

Skyddsangivelser
P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P312 Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.
P302 + P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/tvål.
P261 Undvik att inandas dimma och spray.
P280 Använd skyddshandskar.
P280 Använd ögonskydd.
P280 Använd ansiktsskydd.

Tilläggsinformation
Innehåller: Kaliumhydroxid

Andra faror
Produkten och dess ämnen bedöms inte vara PBT och/eller vPvB.

Kommentarer (0)
Det finns inga kundrecensioner just nu.