Lahega Greenium Kallavfettning
search
  • Lahega Greenium Kallavfettning
  • Lahega Greenium Kallavfettning

Lahega Greenium Kallavfettning

369 kr
Inkl. moms

Baserad på hållbara, vegetabiliska och förnyelsebara råvaror för borttagning av svårlösliga oljeföroreningar, asfalt, tvära, vägsalt etc på fordon.

Välj volym:: 5L
Kvantitet
Produkten finns med andra alternativ

 

Säkerhetspolicy (redigera den med modulen Customer reassurance)

 

Leveranspolicy (redigera den med modulen Customer reassurance)

 

Returpolicy (redigera den med modulen Customer reassurance)

Kallavfettningsmedel baserat på hållbara, vegetabiliska och förnyelsebara råvaror för borttagning av svårlösliga oljeföroreningar såsom asfalt, tvära, vägsalt etc på fordon och motorer. Utmärkt som förtvättmedel i biltvättanläggningar.

Bruksanvisning

Applicera på våt eller torr yta med påläggspump eller dyl. Spraya endast på de ytor som är särskilt förorenade såsom under sidolister etc. Låt medlet verka någon minut. Skölj därefter noggrant av med vatten, gärna under högt tryck. Undvik att använda på plastdetaljer. Används i koncentrat.

Signalord Fara

Faroangivelser
H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. 

Skyddsangivelser
P301 VID FÖRTÄRING: Framkalla INTE kräkning.
P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.
P305 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter.
P337 + P313 Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
P261 Undvik att inandas ångor/sprej.
P264 Tvätta händerna grundligt efter användning.
P280 Använd ögonskydd.

Tilläggsinformation
EUH066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

Innehåller: Förnybara kolväten (fraktion av dieseltyp) 

Andra faror
Produkten och dess ämnen bedöms inte vara PBT och/eller vPvB.

Kommentarer (0)
Det finns inga kundrecensioner just nu.