Lahega Greenium Fälgrent
search
  • Lahega Greenium Fälgrent
  • Lahega Greenium Fälgrent

Lahega Greenium Fälgrent

389 kr
Inkl. moms 1-3 dagar

Kraftfullt rengöringsmedel för fälgar och hjulsidor baserat på hållbara, vegetabiliska och förnyelsebara råvaror.

Välj volym:: 5L
Kvantitet
I Lager

Kraftfullt rengöringsmedel för fälgar och hjulsidor baserat på hållbara, vegetabiliska och förnyelsebara råvaror. Kan användas på plast samt lackerade aluminium- och stålfälgar. Avlägsnar oljerik och ingrodd smuts, vägsalt, oxider och bromsdamm.

Signalord Fara

Faroangivelser
H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. 

Skyddsangivelser
P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P312 Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.
P302 + P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/tvål.
P261 Undvik att inandas dimma och spray.
P280 Använd skyddshandskar.
P280 Använd ögonskydd.
P280 Använd ansiktsskydd.

Tilläggsinformation
Innehåller: Kaliumhydroxid

Andra faror
Produkten och dess ämnen bedöms inte vara PBT och/eller vPvB.

Kommentarer (0)
Det finns inga kundrecensioner just nu.