Ny Textile Protection SA Visa större

Textile Protection SA

54803

Ny produkt

Textile Protection är en produkt som skyddar alla typer av textila material från väta och smuts av olika slag. Produkten gör det lätt att avlägsna smuts, samt att textilen inte blir blöt. 

Mer detaljer

299 kr inkl. moms

Mer information

Användningsområde

Textile Protection är en produkt som skyddar alla typer av textila material från väta och smuts av olika slag. Produkten gör det lätt att avlägsna smuts, samt att textilen inte blir blöt. Produkten skall användas utomhus eller i väl ventilerade rum. Flaskan är konstruerad för att ge en optimal spraybild och droppstorlek vilket förhindrar dimbildning vid applicering. Ytan bör rengöras innan den skyddas med Textile Protection.

VARNING
Farliga beståndsdelar : Isopropanol
Faroangivelser :
H222 Extremt brandfarlig aerosol
H229 Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Skyddsangivelser : Förebyggande:
P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P210 Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. – Rökning förbjuden.
P211 Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.
P261 Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
P271 Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
Lagring/avfall:

P501 Innehållet/behållaren lämnas till godkänd mottagare av farligt avfall.
P251 Tryckbehållare: Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.
P410+412 Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50° C

Omdömen

Skriv din recension

Textile Protection SA

Textile Protection SA

Textile Protection är en produkt som skyddar alla typer av textila material från väta och smuts av olika slag. Produkten gör det lätt att avlägsna smuts, samt att textilen inte blir blöt. 

30 andra produkter i samma kategori: