Ny Liv Liv Saniclean Acid Visa större

Liv Saniclean Acid

17790001

Ny produkt

Används i alla våtutrymmen på sanitetsgods, i duschar, väggar och golv av kakel eller klinker.

Mer detaljer

99 kr inkl. moms

Mer information

Användningsområde

Används i alla våtutrymmen på sanitetsgods, i duschar, väggar och golv av kakel eller klinker.

Effektiv parfymerat avkalkningsmedel som löser kalkavlagringar, tvålrester och rost- och oxidfläckar. Används på sanitetsgods, i duschar, väggar och golv av kakel eller klinker.Produkten bör ej appliceras på lättmetaller, marmor eller terrazzo.

Miljömärkning
Svanenmärkt

VARNING

Signalord: VARNING

CLP-klassificering:

Eye Irrit. 2;H319

Allvarligaste skadliga effekterna:

Orsakar allvarlig ögonirritation

P-fraser

P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P305+P351+337+313 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
P280 Använd ögonskydd.
P501 Innehållet/behållaren lämnas till godkänd mottagningsstation för farligt avfall.
P501 Tömd (droppfri) och ursköljd behållare sorteras som plastförpackning.

Innehåll enligt förordningen för tvätt- och rengöringsmedel: Nonjoniska tensider <5%. Parfym.

Andra faror

Produkten innehåller inte PBT- eller vPvB-ämnen.

Omdömen

Skriv din recension

Liv Saniclean Acid

Liv Saniclean Acid

Används i alla våtutrymmen på sanitetsgods, i duschar, väggar och golv av kakel eller klinker.

30 andra produkter i samma kategori: