Lahega Prorange Interior Cleaner 40i
search
  • Lahega Prorange Interior Cleaner 40i

Lahega Prorange Interior Cleaner 40i

887 kr
Inkl. moms 5-10 dagar

Svanenmärkt textil- och vinylrengöringsmedel med hög tvättkraft för fordons invändiga ytor.

Välj volym:: 5L
Kvantitet
Produkt tillgänglig för beställning

 

Säkerhetspolicy (redigera den med modulen Customer reassurance)

 

Leveranspolicy (redigera den med modulen Customer reassurance)

 

Returpolicy (redigera den med modulen Customer reassurance)

Användningsområde

Svanenmärkt textil- och vinylrengöringsmedel med hög tvättkraft för fordons invändiga ytor. Avlägsnar ingrodd smuts, livsmedelsfläckar och dylikt från textilklädslar, vinylinredning, plastdetaljer, gummimattor m m.

Bruksanvisning

Applicera med sprayflaska eller dylikt. Låt medlet verka någon minut och vid behov bearbeta ytan lätt med borste, svamp eller torkduk. Torka av med torkduk och/eller blås torrt med tryckluft. Vid textiltvätt rekommenderas klädseltvättmaskin för uppsugning av tvättvätska och eftersköljande vattensköljning.

Dosering

Späds med vatten i förhållande :
Generell rengöring 1:10 - 1:15
Fläckborttagning 1:5 - 1:10


FARA

Signalord: FARA

CLP-klassificering:

Flam. Liq. 3;H226 Skin Corr. 1;H314

Allvarligaste skadliga effekterna:

Brandfarlig vätska och ånga. Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

Ämne: 2-propanol; Natriummetasilikat

H-fraser:

H226 Brandfarlig vätska och ånga.
H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

P-fraser

P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P302/P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten och tvål.
P305/P351/P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P312 Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller läkare.
P261 Undvik att andas in dimma och spray.
P280 Använd skyddshandskar och ögonskydd/ ansiktsskydd.
P370/P378 Vid brand: Släck med skum, pulver eller vatten med spridd stråle.
P501 Innehållet/behållaren lämnas till godkänd mottagningsstation för farligt avfall i enlighet med lokala och nationella bestämmelser.
P501 Tömd (droppfri) och noggrant rengjord behållare sorteras som plastförpackning. 

Innehåll enligt förordningen för tvätt- och rengöringsmedel: Amfotera tensider <5%. Nonjoniska tensider <5%. Parfym.

Andra faror

Produkten innehåller inte PBT- eller vPvB-ämnen.

Datablad

Rekommenderat för:
Privatpersoner och professionella
Märkning:
Svanenmärkt
Kommentarer (0)
Det finns inga kundrecensioner just nu.