Strovels Glasrent
search
  • Strovels Glasrent

Strovels Glasrent

110 kr
Inkl. moms 1-5 dagar

Extra kraftfullt fönsterputsmedel för snabb och effektiv rengöring av fönster, speglar, bilrutor etc. 

Välj volym:: 500ml
Kvantitet
I Lager

Glasrent Extra kraftfullt fönsterputsmedel

Användningsområde:

  • För snabb och effektiv rengöring av fönster, speglar, bilrutor, kakel, rostfria ytor, m.m.

Egenskaper:

  • Avlägsnar oljefilm och insekter på bl. bilrutor. 
  • Efterlämnar en filmfri yta. 
  • Praktisk sprayförpackning som enkelt kan återfyllas.

Tvättanvisning:

Användes outspädd. Spruta Glasent från ca 20 cm avstånd på den torra glasytan. Torka med en ren microfiberduk (vävd), ren textilduk eller hushållspapper

TEKNISK DATA

Utseende: Lättflytande, röd vätska
Lukt: Karaktäristisk
pH i koncentrat: 11,5
Densitet: 990 kg/m³
Löslighet i vatten: Löslig
Lagring: Frostfritt Övrig information Bör inte användas på Akrylglas (Plexiglas)


VARNING

CLP-klassificering:

Skin Irrit. 2; H315
Eye Irrit. 2;H319

Allvarligaste skadliga effekterna:

Irriterar huden.
Orsakar allvarlig ögonirritation.

H315 Irriterar huden.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.

Tilläggsinformation P-fraser:

P305+P351+337+313 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
P264 Tvätta händerna grundligt efter användning.

Andra faror

Produkten innehåller inte PBT- eller vPvB-ämnen.

Datablad

Rekommenderat för:
Privatpersoner och professionella
Märkning:
Rengöring av fönster, speglar, bilrutor,kakel, rostfria ytor, m.m.
Kommentarer (0)
Det finns inga kundrecensioner just nu.