Universal Finish 63i
  • Universal Finish 63i
  • Universal Finish 63i

Lahega Prorange Universal Finish 63i

996,00 kr
Inkl. moms 1-3 dagar

Vattenbaserat sidenmatt glansmedel för uppfräschning och skydd av fordons vinyl-, plast och gummiytor. 

Välj volym:
Kvantitet
I Lager

Senaste gången den här produkten lades i en varukorg: 2020-11-26

redeem
Köp den här produkten så får du 1992 lojalitetspoäng . Din varukorg innehåller totalt 1992 poäng som kan omvandlas till en kupong på 59,76 kr .


  • 90 dagars öppet köp! 90 dagars öppet köp!
  • Leverans:  Upp till 5L 1-3 dagar, 25L-1000L 3-5 dagar Leverans: Upp till 5L 1-3 dagar, 25L-1000L 3-5 dagar

Bruksanvisning

Applicera på rengjord och torr yta med sprayflaska, svamp eller dylikt. Påför tunt och jämnt över ytan. Efterpolera med en mjuk luddfri duk. Undvik att applicera på varm yta och i samband med lackeringsarbete. Undvik kontakt med ratt, pedaler och andra halkkänsliga ytor.

Dosering

Används normalt outspädd. Vid vattenspädning 1:1 - 1:2, erhålls en något mattare finish.


VARNING

Signalord: VARNING

CLP-klassificering:

Eye Irrit. 2;H319

Allvarligaste skadliga effekterna:

Orsakar allvarlig ögonirritation

H-fraser:

H319 Orsakar allvarlig ögonirritation

P-fraser

P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P305+P351+337+313 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
P501 Innehållet/behållaren lämnas till godkänd mottagningsstation för farligt avfall i enlighet med lokala och nationella bestämmelser.
P501 Tömd (droppfri) och ursköljd behållare sorteras som plastförpackning.

Andra faror

Produkten innehåller inte PBT- eller vPvB-ämnen.

43630005-1
chat Kommentarer (0)