Lahega IPA 100
search
  • Lahega IPA 100

Lahega IPA 100

211 kr
Inkl. moms 1-5 dagar

Isopropanolbaserad rengöringsvätska för borttagning av fet smuts, vax, limrester, tusch, bläck o dyl. 

Kvantitet
I Lager

Användningsområde

Isopropanolbaserad rengöringsvätska för borttagning av fet smuts, vax, limrester, tusch, bläck o dyl. Utmärkt såväl i samband med plastreparationer, limning, tejpning, montering av skyddsfilm etc som vid rengöring
av elektronik, elektromekanisk utrustning, fiberoptik, kretskort, reläer m. m. Avdunstar snabbt och fullständigt utan att efterlämna några rester.

Bruksanvisning

Applicera aldrig på spänningsatt utrustning. Påför vätskan med en microfiberduk, trasa, bomullspinne e dyl och bearbeta försiktigt över ytan. Vid behov påför ytterligare vätska under arbetets gång.

Dosering

Används som regel koncentrerat.

Lagring och hållbarhet

Flampunkt: 12°C. Förvaras i originalemballage i normal rumstemperatur. Ej frostkänslig.

Användningsföreskrifter

Iakttag försiktighet på målade och lackerade ytor samt känsliga plast- och gummimaterial. Får ej uppvärmas eller appliceras på het yta. Prova medlet på en liten yta först.


FARA

Signalord: FARA

CLP-klassificering:

Flam. Liq. 2;H225 Eye Irrit. 2;H319 STOT SE 3;H336

Allvarligaste skadliga effekterna:

Mycket brandfarlig vätska och ånga. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

Ämne: 2-propanol

H-fraser:

H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

P-fraser

P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P233 Behållaren ska vara väl tillsluten.
P305+P351+P312 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller läkare.
P261 Undvik att andas in ångor.
P210 Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
P370/P378 Vid brand: Släck med skum, pulver eller vatten med spridd stråle.
P501 Innehållet/ behållaren lämnas som farligt avfall till godkänd avfallsanläggning - i enlighet med lokala och nationella bestämmelser.

Andra faror

Produkten innehåller inte PBT- eller vPvB-ämnen.

10300001
Kommentarer (0)
Det finns inga kundrecensioner just nu.