Lahega DA Wax 500ml
search
  • Lahega DA Wax 500ml

Lahega DA Wax 500ml

580 kr
Inkl. moms 1-5 dagar

Lättarbetat bilvax av polymertyp, speciellt för oscillerande polermaskin. Skyddar och ger väldigt fin glans och känsla med ca 9 månaders hållbarhet.

Kvantitet
I Lager

Användningsområde
Lättarbetat bilvax av polymertyp, speciellt för oscillerande polermaskin. Skyddar och ger väldigt fin glans och känsla med ca 9 månaders hållbarhet.
Bruksanvisning
Skaka flaskan väl. Tillse att ytan är ren och torr. Använd beige extramjuk skumplastrondell. Polera med lätt tryck och ca 3000 rpm. låt ytan torka ordentligt och efterpolera med microfiberduk/polerduk. Bilen skall inte tvättas inom 48 timmar.


FARA

Signalord: Fara

Innehåller Ämne: Kolväten, C11-C14, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, <2% aromater; Aluminiumsilikat

H-fraser

H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
H315 Irriterar huden.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

Tilläggsinformation

P-fraser

P301+P331+P310 VID FÖRTÄRING: Framkalla INTE kräkning. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller läkare.
P305+P351+337+313 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
P261+P271 Undvik att andas in damm och ångor. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
P280 Använd skyddshandskar. Välj nitrilgummi - resistent mot organiska lösningsmedel.
P280 Använd ögonskydd/ ansiktsskydd.

Andra faror

Bedömning för att avgöra PBT och vPvB har inte utförts

14589500
Kommentarer (0)
Det finns inga kundrecensioner just nu.