Hydro Wax 31w
search
  • Hydro Wax 31w

Hydro Wax 31w

485 kr
Inkl. moms 1-5 dagar

Högglansskydd med god hållbarhet för användning på våta fordon efter tvätt. Utmärkt för nybilar och fordon som tvättas ofta. Ger vacker glans åt bilens alla utvändiga ytor.

Kvantitet
I Lager

Skaka flaskan väl. Tillse att bilen är nytvättad och våt. Tag en sparsam mängd medel på en fuktig tvättsvamp. Bearbeta noggrant ut medlet jämnt över ytan. Låt medlet verka någon minut. Spola därefter av med vatten, gärna under högt tryck. Applicera aldrig på varm eller solbelyst yta. Innehåller silikon och bör därför inte användas i samband med lackeringsarbete. Förvaras frostfritt.


FARA

Signalord: FARA

CLP-klassificering:

Flam. Liq. 3;H226 Asp. Tox. 1;H304

Allvarligaste skadliga effekterna:

Brandfarlig vätska och ånga. Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.

Ämne: Destillat (petroleum), vätebehandlade lätta

H-fraser:

H226 Brandfarlig vätska och ånga.
H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.

P-fraser

P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P405 Förvaras inlåst.
P301/P330/P331 VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
P261 Undvik att andas in ångor.
P370/P378 Vid brand: Släck med koldioxid (kolsyra) eller pulver.
P501 Innehållet / behållaren lämnas till miljöstation eller återvinningscentral i enlighet med lokala och nationella bestämmelser.

Andra faror

Produkten innehåller inte PBT- eller vPvB-ämnen.

43310001
Kommentarer (0)
Det finns inga kundrecensioner just nu.