Topguard 34s
search
  • Topguard 34s
  • Topguard 34s

Lahega Prorange Topguard 34s

1 995 kr
Inkl. moms 1-5 dagar

1-komponents polymerbaserat lackskydd för alla typer av billacker. 

Kvantitet
I Lager

Bruksanvisning

Repig eller oxiderad lack förbehandlas med rubbing. Skaka flaskan väl. Tillse att ytan är ren och torr. Använd en oscillerande polermaskin med mjuk skum-plastrondell. Lämplig även vid manuell handpolering. Applicera och polera med lätt tryck tills önskat resultat uppnås. Låt ytan torka och efterpolera med en mjuk polerduk.

Användningsföreskrifter

Applicera aldrig på varm eller solbelyst yta. Skydda alla plast- och gummiytor mot stänk. Använd maskeringstape e dyl. Förvaras frostfritt.


FARLIGA EGENSKAPER

CLP-klassificering:

Produkten ska inte klassificeras som farlig i enlighet med klassificerings- och märkningsreglerna för ämnen och blandningar.

Märkningsuppgifter

Tilläggsinformation

EUH066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor

P-fraser

P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P261 Undvik att andas in damm och ångor.
P280 Använd skyddshandskar.
P284 Vid otillräcklig ventilation, använd andningsskydd.- Filtrerande halvmask FFP3SL för skydd mot (fasta och vätskeformiga) partiklar.
P501 Innehållet/ behållaren lämnas som farligt avfall till godkänd avfallsanläggning - i enlighet med lokala och nationella bestämmelser.

Andra faror

Bedömning för att avgöra PBT och vPvB har inte utförts.

43340001
Kommentarer (0)
Det finns inga kundrecensioner just nu.