Lahega Prorange Banana Wax 33e

43330001

Ny produkt

Banana Wax 33e är ett extremt lättarbetad polymervax för alla typer av billacker. Ger enastående lyster och glans med upp till 6 månaders skyddstid. Formula som gör det lätt att torka av vaxrester från plast- och gummidetaljer.

Mer detaljer

Slut hos tillverkaren!

359 kr inkl. moms

Mer information

Bruksanvisning

Repig eller oxiderad lack förbehandlas med rubbing. Skaka flaskan väl. Tillse att ytan är ren och torr. Använd en oscillerande polermaskin med mjuk skum-plastrondell. Lämplig även vid manuell handpolering. Applicera och polera med lätt tryck tills önskat resultat uppnås. För bästa hållbarhet, låt ytan torka ordentligt. Efterpolera med en mjuk polerduk.

Lagring och hållbarhet

Förvaras frostfritt.

Användningsföreskrifter

Applicera aldrig på varm eller solbelyst yta. Skydda alla plast- och gummiytor mot stänk. Använd maskeringstape e dyl.


FARLIGA EGENSKAPER

CLP-klassificering:

Aquatic Chronic 3;H412

Allvarligaste skadliga effekterna:

Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer

H-fraser:

H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Tilläggsinformation

EUH066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

P-fraser

P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P261 Undvik att andas in damm och ångor.
P280 Använd skyddshandskar.
P285 Använd andningsskydd vid otillräcklig ventilation.-Filtrerande halvmask FFP3SL för skydd mot (våtburna) partiklar.
P501 Innehållet / behållaren lämnas till miljöstation eller återvinningscentral i enlighet med lokala och nationella bestämmelser.

Andra faror

Produkten innehåller inte PBT- eller vPvB-ämnen.

Omdömen

Skriv din recension

Lahega Prorange Banana Wax 33e

Lahega Prorange Banana Wax 33e

Banana Wax 33e är ett extremt lättarbetad polymervax för alla typer av billacker. Ger enastående lyster och glans med upp till 6 månaders skyddstid. Formula som gör det lätt att torka av vaxrester från plast- och gummidetaljer.

16 andra produkter i samma kategori: