Speed Wax 94e
search
  • Speed Wax 94e
  • Speed Wax 94e

Lahega Prorange Speed Wax 94e

422 kr
Inkl. moms 1-5 dagar

Lättarbetat carnaubavax med krämig konsistens för alla typer av billacker. Ger en extra djup spegelblank lyster med ca sex månaders aktivt skydd.

Kvantitet
I Lager

Bruksanvisning

Repig eller oxiderad lack förbehandlas med rubbing. Skaka flaskan väl. Tillse att ytan är ren och torr. Använd en oscillerande polermaskin med mjuk skumplastrondell. Lämplig även vid manuell handpolering. Applicera och polera med lätt tryck tills önskat resultat uppnås. Låt ytan torka och efterpolera med en mjuk polerduk.

Doft: Jordgubb

Lagring och hållbarhet

Förvaras frostfritt.

Användningsföreskrifter

Applicera aldrig på varm eller solbelyst yta. Skydda alla plast- och gummiytor mot stänk. Använd maskeringstape e dyl.


FARLIGA EGENSKAPER

CLP-klassificering:

Aquatic Chronic 3;H412

Allvarligaste skadliga effekterna:

Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Märkningsuppgifter

H-fraser:

H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Tilläggsinformation

EUH066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

P-fraser

P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P261 Undvik att andas in damm och ångor.
P280 Använd skyddshandskar.
P284 Vid otillräcklig ventilation, använd andningsskydd.- Filtrerande halvmask FFP3SL för skydd mot (fasta och vätskeformiga) partiklar.
P501 Innehållet / behållaren lämnas till miljöstation eller återvinningscentral i enlighet med lokala och nationella bestämmelser.

Andra faror

Produkten innehåller inte PBT- eller vPvB-ämnen.

43940001
Kommentarer (0)
Det finns inga kundrecensioner just nu.