Lahega Leather Cleaning and Protection
  • Lahega Leather Cleaning and Protection

Lahega Leather Cleaning and Protection

365,00 kr
Inkl. moms 1-3 dagar

Autorange Leather Cleaning and Protection rengör och skyddar läderytor (ej mocka/nubuck/bycast).

Kvantitet
I Lager

  • 90 dagars öppet köp! 90 dagars öppet köp!
  • Leverans:  Upp till 5L 1-3 dagar, 25L-1000L 3-5 dagar Leverans: Upp till 5L 1-3 dagar, 25L-1000L 3-5 dagar
Användningsområde

Autorange Leather Cleaning and Protection rengör och skyddar läderytor (ej mocka/nubuck/bycast).

Innehåll: 2x250 ml. Svamp och duk.


Bruksanvisning

Rengör först med Leather cleaner. steg 1. vät svampen och krama fram ett skum. Rengör med lätta cirkulerande rörelser. Gnid ej! Badda upp eventuella fläckar. Eftertorka med en ren duk. Steg 2. Applicera Leather protection cream på en duk och massera in med lätta cirkulerande rörelser. Låt torka ca 20 minuter.

VARNING
Klassificering av ämnet eller blandningen CLP-klassificering:

Produkten ska inte klassificeras som farlig i enlighet med klassificerings- och märkningsreglerna för ämnen och blandningar.
Märkningsuppgifter
Produkten ska inte klassificeras som farlig i enlighet med klassificerings- och märkningsreglerna för ämnen och blandningar.
Tilläggsinformation P-fraser:
P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P301+P314 VID FÖRTÄRING: Sök läkarhjälp vid obehag.
P305+P351 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter.
P501 Innehållet/behållaren lämnas till återvinningsstation i enlighet med lokala och nationella bestämmelser.
P501 Tömd (droppfri) och ursköljd behållare sorteras som plastförpackning.
Andra faror

Produkten innehåller inte PBT- eller vPvB-ämnen.
18250001

Datablad

Rekommenderat för:
Privatpersoner och professionella
chat Kommentarer (1)
Betyg