Easy Polish 28e
search
  • Easy Polish 28e

Easy Polish 28e

591 kr
Inkl. moms 5-10 dagar

Polish framtagen för nya lacker. Den är extremt snabbtorkande och går att lägga på såväl våt som torr lackyta.

Kvantitet
Produkt tillgänglig för beställning

 

Säkerhetspolicy (redigera den med modulen Customer reassurance)

 

Leveranspolicy (redigera den med modulen Customer reassurance)

 

Returpolicy (redigera den med modulen Customer reassurance)

Polish framtagen för nya lacker. Den är extremt snabbtorkande och går att lägga på såväl våt som torr lackyta. Detta är en fördel vid iordningställande av nya bilar. Fungerar på både solidlacker och metalliclacker. Hållbarhet på ca 3 månader.

Produkten användes koncentrerad. Arbetas ut för hand eller med en oscillerande maskin. Du kan torka av den direkt eller låta den torka in över natten, det kvittar, den är lika lättavtorkad.

Klassificering av ämnet eller blandningen

CLP-klassificering: Produkten ska inte klassificeras som farlig i enlighet med klassificerings- och märkningsreglerna för ämnen och blandningar.

Märkningsuppgifter

Tilläggsinformation EUH066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

P-fraser:
P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P261 Undvik att andas in damm och ångor.
P280 Använd skyddshandskar.
P284 Vid otillräcklig ventilation, använd andningsskydd.- Filtrerande halvmask FFP3SL för skydd mot (fasta och vätskeformiga) partiklar.
P501 Innehållet/behållaren lämnas till återvinningsstation i enlighet med lokala och nationella bestämmelser.
P501 Tömd (droppfri) behållare sorteras som plastförpackning.

43280001
Kommentarer (0)
Det finns inga kundrecensioner just nu.