3M Grön Fast Cut XL Compound 51052 Visa större

3M Grön Fast Cut Extreme

51052

Ny produkt

Grön Fast Cut Extreme polermedel är utvecklad med den senaste teknologin och avlägsnar snabbt sliprepor och andra defekter samt ger en högblank yta på både orginal och omlackerade ytor.

Mer detaljer

685 kr inkl. moms

Datablad

Rekommenderat för: Professionellt bruk

Mer information

ANVÄNDNINGSOMRÅDE:

Grön Fast Cut Extreme polermedel är utvecklad med den senaste teknologin och avlägsnar snabbt sliprepor och andra defekter samt ger en högblank yta på både orginal och omlackerade ytor.

BRUKSANVISNING:

Skaka flaskan väl. Tillse att ytan är ren och torr. Använd en polermaskin med lammullsrondell eller en medelmjuk polerrondell. Applicera och bearbeta en ca 0,5 m2 stor yta åt gången. Vid maskinpolering, skydda alla plast- och gummiytor med maskeringstejp. Undvik alltid torrkörning. Iakttag försiktighet vid falsar och hörn.


VARNING

Signalord: VARNING

CLP-klassificering:

Specifik organtoxicitet- enstaka exponering, kategori 3 - STOT SE 3; H336 Farligt för vattenmiljön, kategori kronisk 3 - Aquatic Chronic 3; H412

Ämne: Petroleumdestillat, vätebehandlade lätta

H-fraser:

H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

P-fraser

P261 Undvik att andas in damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej
P501 Innehållet/behållaren lämnas i enlighet med relevanta lokala/regionala/nationella/internationella regler.

Kompletterande faroangivelser:

EUH066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
EUH208 Innehåller 1,2-Benzisotiazol-3(2H)-on. Kan ge upphov till allergisk reaktion

21% av blandningen utgörs av beståndsdelar med okänd akut inhalationstoxicitet.
Innehåller 35% beståndsdelar vars farlighet för vattenmiljön är okänd.

Kommentarer angående märkning

H304 krävs ej på etiketten på grund av produktens viskositet. Anmärkning N har tillämpats för cas 64742-46-7.

Omdömen

Skriv din recension

3M Grön Fast Cut Extreme

3M Grön Fast Cut Extreme

Grön Fast Cut Extreme polermedel är utvecklad med den senaste teknologin och avlägsnar snabbt sliprepor och andra defekter samt ger en högblank yta på både orginal och omlackerade ytor.

14 andra produkter i samma kategori:

Nerladdning