• −25%
3M Gul Extra Fine Plus 80349
search
  • 3M Gul Extra Fine Plus 80349

3M Gul Extra Fine Plus 80349 Lagertömning

718 kr
539 kr Spara 25%
Inkl. moms 1-3 dagar

3M Gul Extra Fine Plus en produkt som är utvecklad med den senaste teknologin.

Kvantitet
I Lager

ANVÄNDNINGSOMRÅDE:

3M Gul Extra Fine Plus en produkt som är utvecklad med den senaste teknologin och är speciellt framtagen för de reptåliga klarlackerna men fungerar utmärkt på alla typer av 2K klarlacker.

BRUKSANVISNING:

Skaka flaskan väl. Tillse att ytan är ren och torr. Använd en polermaskin med lammullsrondell eller en medelmjuk polerrondell. Applicera och bearbeta en ca 0,5 m2 stor yta åt gången. Vid maskinpolering, skydda alla plast- och gummiytor med maskeringstejp. Undvik alltid torrkörning. Iakttag försiktighet vid falsar och hörn.


VARNING

Beståndsdelar

CAS-nr Vikt-% Destillat (petroleum), vätebehandlade lätta 64742-47-8 20 - 40

Faroangivelser:

H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Skyddsangivelser Allmänt:

P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

Förebyggande:

P261A Undvik att andas in ångor.
P261B Undvik att andas in damm.
P271 Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.

Avfall:

P501 Innehållet/behållaren lämnas i enlighet med relevanta lokala/regionala/nationella/internationella regler.

Kompletterande information

Kompletterande faroangivelser:

EUH066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
EUH208 Innehåller 1,2-Benzisotiazol-3(2H)-on. Kan orsaka en allergisk reaktion. Innehåller 40% beståndsdelar vars farlighet för vattenmiljön är okänd.

Kommentarer angående märkning H304 krävs ej på etiketten på grund av produktens viskositet. Substans-(67/548/EEG) /Preparat-(1999/45/EG) direktivet

Innehåller Destillat (petroleum), vätebehandlade lätta

Riskfraser

R66 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
R67 Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad.

Skyddsfraser - Kommentarer angående märkning

Produkten har hög viskositet, R65 krävs ej på etiketten. 2.3 Andra faror Inga kända

70711

Datablad

Rekommenderat för:
Professionellt bruk
Kommentarer (0)
Det finns inga kundrecensioner just nu.