• −30%
3M Mörkblå Ultra Fine
search
  • 3M Mörkblå Ultra Fine

3M Mörkblå Ultrafina SE Lagertömning

681 kr
477 kr Spara 30%
Inkl. moms 1-5 dagar

3M Mörkblå Ultrafina SE är en unik produkt som tar bort hologram och polerrosor samt ger lacken en mycket djup glans.

Kvantitet
I Lager

 

Säkerhetspolicy (redigera den med modulen Customer reassurance)

 

Leveranspolicy (redigera den med modulen Customer reassurance)

 

Returpolicy (redigera den med modulen Customer reassurance)

ANVÄNDNINGSOMRÅDE:

3M Mörkblå Ultrafina SE är en unik produkt som tar bort hologram och polerrosor samt ger lacken en mycket djup glans.

BRUKSANVISNING:

Skaka flaskan väl. Tillse att ytan är ren och torr. Använd en polermaskin med medelhård polerrondell. Applicera och bearbeta en ca 0,5 m2 stor yta åt gången. Vid maskinpolering, skydda alla plast- och gummiytor med maskeringstejp. Undvik alltid torrkörning. Iakttag försiktighet vid falsar och hörn.VARNING

Klassificering av ämnet eller blandningen CLP-förordningen (EG) nr 1272/2008 Klassificering: Farligt för vattenmiljön, kategori kronisk 3 - Aquatic Chronic 3;

H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Substans-(67/548/EEG) /Preparat-(1999/45/EG) direktivet

Klassificering:

R66 R67

Märkningsuppgifter CLP-förordningen (EG) nr 1272/2008

Faroangivelser:

H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Skyddsangivelser

Avfall:
P501 Innehållet/behållaren lämnas i enlighet med relevanta lokala/regionala/nationella/internationella regler. Kompletterande information Kompletterande faroangivelser: EUH066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
EUH208 Innehåller 1,2-Benzisotiazol-3(2H)-on. Kan ge upphov till allergisk reaktion. Innehåller 20% beståndsdelar vars farlighet för vattenmiljön är okänd.

Kommentarer angående märkning H304 krävs ej på etiketten på grund av produktens viskositet. Anmärkning L har tillämpats för cas 64741-88-4. Substans-(67/548/EEG) /Preparat-(1999/45/EG) direktivet Farosymbol(er) - Innehåller Inga ingående ämnen behöver anges på etiketten.

Riskfraser

R66 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
R67 Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad.

Skyddsfraser

Kommentarer angående märkning Produkten har hög viskositet, R65 krävs ej på etiketten. Anmärkning L har tillämpats för cas 64741-88-4. 2.3 Andra faror Inga kända

70713

Datablad

Rekommenderat för:
Professionellt bruk
Kommentarer (0)
Det finns inga kundrecensioner just nu.