• −30%
3M Ljusblå Machine Polish
search
  • 3M Ljusblå Machine Polish

3M Ljusblå Machine Polish Lagertömning

628 kr
440 kr Spara 30%
Inkl. moms 1-5 dagar

Används vid polering av matta ytor och finare repor. Ger snabbt en briljant lyster i lacken.

Kvantitet
I Lager

 

Säkerhetspolicy (redigera den med modulen Customer reassurance)

 

Leveranspolicy (redigera den med modulen Customer reassurance)

 

Returpolicy (redigera den med modulen Customer reassurance)

ANVÄNDNINGSOMRÅDE:

Används vid polering av matta ytor och finare repor. Ger snabbt en brilljant lyster i lacken.

BRUKSANVISNING:

Skaka flaskan väl. Tillse att ytan är ren och torr. Använd polermaskin med medelhård polerrondell. Applicera och bearbeta en ca 0,5 m2 stor yta åt gången. Vid maskinpolering, skydda alla plast- och gummiytor med maskeringstejp. Undvik alltid torrkörning. Iakttag försiktighet vid falsar och hörn.

VARNING

Beståndsdelar CAS-nr Vikt-% Petroleumdestillat, vätebehandlade lätta 64742-47-8 < 20 Petroleumnafta, vätebehandlad tung 64742-48-9 5 - 10

Faroangivelser:

H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Skyddsangivelser

Förebyggande:
P261 Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
P262 Får inte komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderna.

Åtgärder:
P331 Framkalla INTE kräkning.
P301 + P310 VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.

Avfall:
P501 Innehållet/behållaren lämnas i enlighet med relevanta lokala/regionala/nationella/internationella regler.

70700

Datablad

Rekommenderat för:
Professionellt bruk
Kommentarer (0)
Det finns inga kundrecensioner just nu.