AD ProLine Betonglösare
search
  • AD ProLine Betonglösare

AD ProLine Betonglösare

344 kr
Inkl. moms 5-10 dagar

Ett mycket effektivt medel för borttagning av betong och cement på fordon,
utrustning, verktyg, väggar mm.

Välj volym:: 5L
Kvantitet
Produkt tillgänglig för beställning

Betonglösare
Ett mycket effektivt medel för borttagning av betong och cement på fordon,
utrustning, verktyg, väggar mm.

Egenskaper
Betonglösare är betydligt mindre aggressiv och korrosiv jämfört med traditionella syror.  Klarar även att lösa tjocka lager av betongrester.

Bruksanvisning
Betonglösare levereras som koncentrat och späds normalt med vatten. 
Spädningsförhållande och verkningstid är beroende av betongskiktets tjocklek och hårdhet. Vanlig  dosering är spädning med 50% vatten men Betonglösare kan även användas i koncentrerad form. Genom att öka koncentrationen  och förlänga verkningstiden, som normalt är mellan 20 - 40 minuter, förbättras effekten  vid arbete med  extra tjocka och hårda betongskikt. Applicera produkten med lågtrycksspruta, skumspruta eller skuminjektor på högtryckstvätt.

Iakttag stor försiktighet, testa alltid liten yta först. Kan skada rostfria material.

Tekniska data
Löslighet i vatten     Lättlösligt 
Färg                         Klar/ljusgul 
Lukt                         Svag egendoft 
Densitet (kg/m3)     Ca 1,120 
pH i koncentrerat     Ca 2  
Kokpunkt                 100°C 
Lagring                    Frostfritt


FARA

Signalord: FARA

Klassificering:

Frätande (Kategori 1B), H314
Irreversibla effekter på ögat (Kategori 1), H318

Ämne: GLYKOLSYRA

Faroangivelser

H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon

Skyddsangivelser

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård
P102 Förvaras oåtkomligt för barn
P260 Inandas inte gaser, dimma, ångor eller sprej
P280 Använd skyddshandskar och skyddskläder samt ögonskydd eller ansiktsskydd
P301+P330+P331 VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning
P303+P361+P353 VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten eller duscha
P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja
P310 Kontakta genast läkare
P501 Innehållet och behållaren lämnas till auktoriserad avfallshanteringsanläggning

Andra faror

Denna produkt innehåller inte några ämnen som bedöms vara ett PBT- eller vPvB-ämne

Kommentarer (0)
Det finns inga kundrecensioner just nu.