Herofix Cleaner 49i
search
  • Herofix Cleaner 49i
  • Herofix Cleaner 49i

Lahega Prorange Herofix Cleaner 49i

295 kr
Inkl. moms 1-5 dagar

Fläck-, lim och klisterborttagningsmedel. Avlägsnar asfalt, tjära, bläck, vissa färger från sprit- och märkpennor samt klister från självhäftande dekaler.

Kvantitet
I Lager

Används koncentrerat. Fukta en trasa med fläckborttagningsmedlet och gnid försiktigt över ytan tills fläcken är borta. Tänk på att alltid arbeta mot centrum av fläcken. Eftertorka med en ren trasa fuktad med vatten.


FARA

Signalord: FARA

CLP-klassificering:

Flam. Liq. 2;H225 Asp. Tox. 1;H304 Eye Irrit. 2;H319 STOT SE 3;H336

Allvarligaste skadliga effekterna:

Mycket brandfarlig vätska och ånga. Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

Ämne: Kolväten, C11-C14, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, <2% aromater; Etanol

Tilläggsinformation EUH066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

H-fraser:

H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga.
H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

P-fraser

P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P405 Förvaras inlåst.
P301+P331+P310 VID FÖRTÄRING: Framkalla INTE kräkning. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller läkare.
P305+P351 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter.
P337/P313 Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
P261 Undvik att andas in ångor.
P280 Använd ögonskydd.
P264 Tvätta händerna grundligt efter användning.
P210 Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
P370/P378 Vid brand: Släck med koldioxid (kolsyra) eller pulver.
P501 Innehållet/behållaren lämnas till godkänd mottagningsstation för farligt avfall i enlighet med lokala och nationella bestämmelser.

Innehåll enligt förordningen för tvätt- och rengöringsmedel: Alifatiska kolväten 15-30%. Nonjoniska tensider <5%.

Andra faror

Produkten innehåller inte PBT- eller vPvB-ämnen.

43490001
Kommentarer (0)
Det finns inga kundrecensioner just nu.