• −25%
AD ProLine Vaxschampo
search
  • AD ProLine Vaxschampo

AD ProLine Vaxschampo Lagertömning

105 kr
80 kr Spara 25%
Inkl. moms 1-3 dagar

Ett schampo för effektiv rengöring av lastbilar, bussar, personbilar, truckar, maskiner m.m. Passar både för handtvätt och maskintvätt. 

Välj volym:: 1L
Kvantitet
I Lager

Vaxschampo
Ett schampo för effektiv rengöring av lastbilar, bussar, personbilar, truckar, maskiner m.m. Passar både för handtvätt och maskintvätt. Produkten innehåller äkta carnaubavax som ger en skyddande och smutsavvisande yta.

Egenskaper
Ett schampo uppbyggt av skummande tensider med hög rengöringsförmåga. Löser vägdamm, trafiksmuts och insekter effektivt samt har goda fettlösande egenskaper. Fungerar utmärkt även på våta ytor och kan användas i både hårt och mjukt vatten. Innehåller biologiskt nedbrytbara tensider. 

Bruksanvisning
Ytorna som skall rengöras spolas rena från sand och annan lös smuts för att undvika skador på lacken. Blanda 1-15% vaxschampo med ljummet vatten beroende på nedsmutsningsgrad, rör sedan om. Varmvatten ökar effekten. Tvätta bilen med en tvättsvamp. Skölj därefter genast av ytan noggrant med vatten. Applicering kan även ske med lågtrycksspruta.

Tekniska data
Färg                      Ljusröd       
Lukt                      Körsbär
Löslighet i vatten    Lättlösligt
Kokpunkt               100°C
pH i koncentrat       8,5
Densitet                 Ca 1,055
Lagring                  +15°C – +25°C.


FARA

Signalord: FARA

Klassificering:

Frätande (Kategori 1), H314
Irreversibla effekter på ögat (Kategori 1), H318

Ämne: NATRIUMMETASILIKAT PENTAHYDRAT

Faroangivelser

H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon

Skyddsangivelser

P102 Förvaras oåtkomligt för barn
P260 Inandas inte gaser eller ångor
P280 Använd skyddshandskar, skyddskläder och ansiktsskydd
P301+P330+P331 VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning
P303+P361+P353 VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten
P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja
P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare
P405 Förvaras inlåst
P501 Innehållet och behållaren lämnas till auktoriserad avfallshanteringsanläggning

Andra faror

Denna produkt innehåller inte några ämnen som bedöms vara ett PBT- eller vPvB-ämne
Klassificeringen av produkten som "frätande" har utförts med hänsyn till det extrema pH-värdet.

Kommentarer (0)
Det finns inga kundrecensioner just nu.