• Kampanj!
  • −35%
Kombi Delta Xtreme Bilvårdsschampo
search
  • Kombi Delta Xtreme Bilvårdsschampo

Kombi Delta Xtreme Bilvårdsschampo

438 kr
285 kr Spara 35%
Inkl. moms

Bilschampo med vaxeffekt som lämnar en blank yta med hög avrinningseffekt.

Välj volym:: 5L
Kvantitet
Produkten finns med andra alternativ

Bilschampo med vaxeffekt som lämnar en blank yta med hög avrinningseffekt.


Dosering: 0,5 dl till 1 hink vatten.

Spola av bilen, svampa och slutligen skölj av rikligt med kallt vatten.
OBS! Användes ej tillsammans med rengöringslera.


FARA

Signalord: FARA

Ämne: ISOTRIDEKANOLETOXILAT, REAKTIONSBLANDNING AV 5-KLOR-2-METYL-2HISOTIAZOL-3-ON OCH 2-METYL-2H-ISOTIAZOL-3-ON (3:1)

Faroangivelser

H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion
H318 Orsakar allvarliga ögonskador
H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer

Skyddsangivelser

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård
P102 Förvaras oåtkomligt för barn P280 Använd skyddshandskar och ögonskydd
P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja
P310 Kontakta genast läkare
P501 Innehållet och behållaren lämnas till auktoriserad avfallshanteringsanläggning

Andra faror

Ej angivet.

Datablad

Rekommenderat för:
Privatpersoner och professionella
Kommentarer (0)
Det finns inga kundrecensioner just nu.