Ny Rea! Kombi Delta Xtreme Bilvårdsschampo Visa större

Kombi Delta Xtreme Bilvårdsschampo

Ny produkt

Bilschampo med vaxeffekt som lämnar en blank yta med hög avrinningseffekt.

Mer detaljer

257 kr inkl. moms

-35%

395 kr inkl. moms

Datablad

Rekommenderat för: Privatpersoner och professionella

Mer information

Bilschampo med vaxeffekt som lämnar en blank yta med hög avrinningseffekt.


Dosering: 0,5 dl till 1 hink vatten.

Spola av bilen, svampa och slutligen skölj av rikligt med kallt vatten.
OBS! Användes ej tillsammans med rengöringslera.


FARA

Signalord: FARA

Ämne: ISOTRIDEKANOLETOXILAT, REAKTIONSBLANDNING AV 5-KLOR-2-METYL-2HISOTIAZOL-3-ON OCH 2-METYL-2H-ISOTIAZOL-3-ON (3:1)

Faroangivelser

H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion
H318 Orsakar allvarliga ögonskador
H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer

Skyddsangivelser

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård
P102 Förvaras oåtkomligt för barn P280 Använd skyddshandskar och ögonskydd
P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja
P310 Kontakta genast läkare
P501 Innehållet och behållaren lämnas till auktoriserad avfallshanteringsanläggning

Andra faror

Ej angivet.

Omdömen

Skriv din recension

Kombi Delta Xtreme Bilvårdsschampo

Kombi Delta Xtreme Bilvårdsschampo

Bilschampo med vaxeffekt som lämnar en blank yta med hög avrinningseffekt.

11 andra produkter i samma kategori: